Examensarbete

Samarbeta i examensarbete

Ett examensarbete ska hålla en viss vetenskaplig nivå och kräver en dialog för att både uppdragsgivare och BTH ska få sina synpunkter tillgodosedda. Vi har många exempel på företag och organisationer som har sett fördelarna med att låta en student göra examensarbetet hos sig.

Examensarbetet

Examensarbetet är det avslutande momentet i en utbildning och brukar vara under en termin.

Examensarbetet är den del i utbildningen som ska visa studentens färdigheter i att kunna tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem, föreslå lösningar och presentera arbetets resultat.

Om du är intresserad av att låta en student göra sitt examensarbete hos dig, kontakta gärna oss för mer information. Högskolan hjälper till med att förmedla kontakten. Tänk på att det kan ta lite tid att hitta lämpliga studenter och förbereda för examensarbetet – det är därför bra att vara ute i god tid.

Självklart hjälper vi till med att förmedla kontakten mellan dig och våra kvalificerade studenter.

Så här går det till

STEG 1

Företaget bidrar med förslag till examensarbete

STEG 2

Ansvarig lärare och företag diskuterar innehåll i examensarbetet

STEG 3

Studenterna rekryteras till examensarbetet av ansvarig lärare

STEG 4

Kick-off med företag och studenter för att stämma av förväntningar

STEG 5

Halvtidsavstämning med företag och studenter för att statusuppdatera

STEG 6

Slutpresentation av examenarbetet på BTH och även på företaget

Under utbildningens sista termin genomför studenten ett examensarbete som kombinerar teori och praktik. Under examensarbetet tillämpar studenten kunskap och metoder från utbildningen för att lösa frågeställningar och problem i nära samarbete med företaget.

Ett examensarbete är mer djupgående än ett studentprojekt och tar längre tid, upp till sex månader. Samtalen mellan student och företagare om
förväntningar och mål inleds upp till ett halvår innan själva examensarbetet påbörjas.

Under examensarbetet har studenterna normalt sett ingen lön. Det är en fråga mellan företaget och de studenter som genomför arbetet. Det är vanligt att företaget står för kostnader i samband med resor, utrustning, material och liknande.

Checklista

För studenter och företagare

 • Vad ska genomföras och under hur lång tid?
 • Vem är studentens kontaktperson på företaget?
 • Vilka är företagets förväntningar på studenten, och vilka förväntningar har studenten på företaget?
 • Hur ska eventuella kostnader för material, resor med mera fördelas? Ofta står företaget för vissa merkostnader. Specificera vilka!
 • Vem äger resultatet av studentens arbete?
 • Hur ska slutresultatet presenteras?

För den akademiska handledaren

 • Tydliggör för studenten vad som krävs för att ett studentprojekt eller ett examensarbete ska bli godkänt.
 • Tag kontakt med företagets kontaktperson och klargör vad företaget kan förvänta sig av studenten.
 • Säkerställ att det finns en tydlig tidplan för studentprojektet eller examensarbetet.
 • Säkerställ att det är tydligt vem som äger slutresultatet.
 • Handled och stötta studenten i det akademiska arbetet.

Tänk på att ett studentprojekt, eller ett examensarbete blir offentlig handling. Var noga med att komma överens om vilka uppgifter som inte kan offentliggöras i arbetet så att inte några företagshemligheter röjs.

Vilka utlägg kan studenten komma att behöva hjälp med? Arbetet i sig är gratis, men ofta får studenten hjälp med vissa utlägg som kostnader för material, utrustning, resor och liknande.

Den så kallade immaterialrätten betyder att studenten äger rätten till sitt arbete. Om arbetet handlar om produktutveckling och design är det extra viktigt att företag och student kommer överens om vem som äger rätten till resultatet. Här kan högskolan bistå med hjälp.

Det är bra med en konkret tidplan så att du som företagare känner dig delaktig i arbetet. Du som företagare ska även ha kontakt med studentens akademiska handledare på högskolan.

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×