Vanliga frågor och svar annonsportalen

Vanliga frågor och svar – annonsportalen

Vad innebär de olika annonskategorierna av annonser?

Examensarbete: I de flesta utbildningar ingår ett självständigt arbete som utförs av en eller två studenter i slutet av utbildningen, normalt under 10 eller 20 veckor. Examensarbeten är lämpliga för att genomföra större kartläggningar, utredningar och djupare analyser.

Studentprojekt: Är kortare uppdrag där studenter arbetar inom ramen för en projektkurs under utbildningen.

Praktik: I vissa utbildningar ingår längre eller kortare praktik.

Tävling/utlysning: Är uppdrag som sker i konkurrens med andra studenter såsom bästa examensarbete.

Säsongs-/extrajobb: Är jobb man gör vid sidan av under terminen eller under sommaren.

 

Vad innebär de olika nivåerna?

Kandidat: Är studenter i treårig utbildning

Magister/Master: Är studenter i fyra-femårig utbildning

 

Vad innebär de olika ämneskategorierna?

Civilingenjörsutbildningar: Inkluderar studenter som läser
– en civilingenjörsutbildning inom AI och maskininlärning, Datorsäkerhet, Industriell ekonomi, Marin teknik, Maskinteknik, Mjukvaruutveckling,
– samt Spel- och programvaruteknik

Datavetenskap och mjukvaruutveckling: Inkluderar studenter som läser
– en civilingenjörsutbildning inom AI och maskininlärning, Datorsäkerhet, Mjukvaruutveckling,
– studenter som läser programmen IT-säkerhet, Sofware Engineering, eller Webbprogrammering,
– samt studenter som läser masterprogram i Datavetenskap, eller Software Engineering

Digitala medier och spelteknik: Inkluderar studenter som läser
– en civilingenjörsutbildning inom Spel- och programvaruteknik
– samt studenter som läser programmen Digital bildproduktion, Digital ljudproduktion, Digitala spel, Spelprogrammering, eller Technical artist i spel.

Fysisk planering: Inkluderar studenter som läser programmen
– Fysisk planering, Masterprogram i stadsplanering, Masterprogram i strategisk fysisk planering

Hälsa och vård: Inkluderar studenter som läser
– sjuksköterskeprogrammet,
– samt specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot distriktssköterska, psykiatrisk vård eller vård av äldre

Industriell ekonomi: Inkluderar studenter som läser
– civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi,
– samt studenter som läser MBA-programmet

Maskinteknik: Inkluderar studenter som läser
– en civilingenjörsutbildning i Marin teknik, Maskinteknik eller program i Produktutveckling,
– samt studenter som läser masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

Strategiskt ledarskap för hållbarhet: Inkluderar studenter som läser masterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Telekommunikationssystem: Inkluderar studenter som läser masterprogrammet i telekommunikationssystem

 

Vad förväntas mitt företag/organisation bidra vid studentsamarbete vad gäller studentprojekt eller examensarbete?

Du som företagare eller arbetsgivare träffar studenten eller studenterna och kommer gemensamt överens om ett studentprojekt eller ett examensarbete. Högskolan handleder studenten i de akademiska delarna av arbetet. Ditt företag eller din organisation utser en kontaktperson som kan avsätta tid för att introducera studenten och fungera som bollplank under projektet. En kontinuerlig dialog förs mellan kontaktpersonen, studenten och handledaren vid universitetet.

Beroende på vilken typ av samarbete det gäller kan studenten under en period behöva tillgång till en arbetsplats på företaget. Det vanligaste är att företaget står för utgifter som är kopplade till uppdraget.

 

Kan man själv ta bort en publicerad annons?

Nej, man kan inte själv ta bort ett publicerat förslag. Om ditt uppdrag har blivit inaktuellt kontakta moderator för annonserna. Det gäller också om du vill återaktivera en inaktiverad annons.

 

Vem bestämmer vad som ska undersökas och med vilka metoder i ett studentprojekt eller examensarbete?

Arbetet som studenten genomför måste uppfylla utbildningens krav på vetenskapliga frågeställningar, teori och metod. En dialog måste hållas mellan studenten, handledaren och företaget/organisationen om hur projektet ska genomföras innan det kan påbörjas.

 

Hur formuleras ett förslag till studentprojekt eller examensarbete?

Det är väldigt viktigt att skriva en intresseväckande rubrik som tydligt säger något om kärnan i uppdraget. Det kan också vara bra att kort berätta om företaget/organisationen. Ge en kort beskrivning av problemet? Det är viktigt att uppdragen inte är rena konsultuppdrag utan att det finns en vetenskaplig utmaning i uppdraget så att det passar in i studentens utbildning.

 

Kostar det något att samarbeta med studenter?

Nej. Studenter har inte rätt att kräva ersättning för att de genomför uppdrag som ingår i utbildningen. Det är dock vanligt att uppdragsgivaren står för kostnader i samband med resor, utrustning, material och liknande. Om företaget vill erbjuda viss ekonomisk belöning för ett ex ett examensarbete är detta något som företaget själv avgör.

 

Vad händer med resultatet?

Redan i början av ert samarbete bör företaget och studenten vara överens om i vilken form resultatet ska presenteras. Det kan t ex vara i form av ett exemplar av den färdiga uppsatsen, en muntlig presentation på arbetsplatsen eller en demonstration om det handlar om en produkt.

Tänk på att ett studentprojekt, eller ett examensarbete blir offentlig handling. Var noga med att komma överens om vilka uppgifter som inte kan offentliggöras i arbetet så att inte några företagshemligheter röjs.

Den så kallade immaterialrätten betyder att studenten äger rätten till sitt arbete om inget annat avtalats. Om arbetet handlar om produktutveckling och design är det extra viktigt att företag och student kommer överens om vem som äger rätten till resultatet. Här kan högskolan bistå med hjälp.