Biografi

Min forskning syftar till att bättre förstå hur personer som vårdas i högteknologiska vårdmiljöer ser på den egna autonomin när de är i behov av vård som innefattar avancerad medicinsk teknik. Jag fokuserar två skilda miljöer där dessa personer vårdas; intensivvård och avancerad sjukvård i hemmet. Jag är intresserad av begrepps- och teoriutveckling och detta har varit en del av metodinriktningen inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Jag är även intresserad av frågor som rör omvårdnadsetik ur ett patient-, närstående- och professionsperspektiv men även relaterat till utbildning och förbättringsarbete.

Projects & Publications