Johanna Törnqvist Krasemann

Johanna Törnqvist Krasemann

Universitetslektor/docent

johanna.tornquist.krasemann@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum K:NA J2226, K:HAMN 3-307

0455-385881

Ladda ner:

CV Pressbild

Beslutstödsystem för planering och drift av trafik- och transportsystem

Jag är docent i datavetenskap och jag arbetar vid Institutionen för Industriell Ekonomi med fokus på undervisning inom områden som ledarskap och etik, produktionsekonomi och ”supply chain management” och då framför allt för BTHs olika ingenjörsprogram.

Jag har under drygt 20 år forskat om optimerande stöd för resursplanering inom transport- och trafikområdet i nära samverkan med och på uppdrag av industri och myndigheter (se nedan) men jag har på senare tid valt att fördjupa mitt intresse för etik- och policy-frågor avseende regelverk för och kontroll av införande samt användning av (semi-)automatiserade beslutsstödjande system i samhällskritiska funktioner.

Bakgrund och tidigare forskning

Jag har en bakgrund som civilingenjör i Kommunikation- och Transportsystem från Linköpings Universitet (LiU) 2001.

2006 disputerade jag med en avhandling som handlar om beslutstöd för hantering av tågtrafikstörningar i den operativa driften på uppdrag av dåvarande Banverket (nu Trafikverket). Under min doktorandtid jobbade jag även under en tid som konsult vid ett företag i Hamburg som verkade inom transportsektorn.

Trafikverket har även fortsatt finansiera och stödja min och BTHs forskning inom järnvägsområdet via olika forskningsprojekt såsom FLOAT och BLIXTEN och EU-projektet FR8Rail2 (se deliverable 3.2).

Jag har även varit ansvarig för projekt på uppdrag av Trafikverket där projekten var av mer utredande karaktär. Ett exempel är projektet Uppföljning och Prediktion (UoP) där vi analyserade kapacitetsutnyttjandet på Värmlandsbanan under planeringens olika steg. Andra svenska banor som jag studerat i olika forskningsprojekt är Södra Stambanan, Blekinge Kustbana och Malmbanan.

Min forskning har även utökats för att inkludera frågor kopplade till kollektivtrafikområdet. Välfungerande och ändamålsenliga kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens attraktiva, hållbara städer och samhällen. En stadig, omfattande trafikutveckling och marknadsmässiga avregleringar under flera år har dock bland annat bidragit till att samspelet mellan kollektivsystemens olika aktörer blivit mer komplext. Behovet av en ökad samordning mellan kollektivsystemens olika aktörer, inklusive resenärer, är idag därför betydande. I projektet TRANS-FORM var nämnda utmaningar i centrum och jag var koordinator för den svenska delen som finansierades via FORMAS.

Jag var tidigare även verksam som lektor i Kvantitativ Logistik vid Linköpings Universitet under perioden 2008-2019 och var då bl.a under åren 2008-2015 biträdande föreståndare för den nationella forskarskolan i Intelligenta Transportsystem (ITS).

Jag är en av grundarna till branschprogrammet KAJT och var BTHs representant i KAJTs styrelse sedan dess start 2013. Oktober 2022 valde jag att lämna över ansvaret för BTHs del i KAJT till en kollega i samband med en längre tjänstledighet för studier inom etik-området.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×