Årets planstipendiater utsedda

Foto: Karlskrona kommun

Idag har Karlskrona kommun utsett årets planstipendiater. Vid dagens sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delades stipendium ut till tre studenter vid Institutionen för fysisk planering. Årets stipendiater är Maria Öiås, Felix Holmbom samt Alice Bülow.

Stipendiaterna belönas med 10 000 kronor vardera för sina examensarbeten. Priset delades ut av Carl-Göran Svensson (M), ordförande i Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd i samband med nämndens sammanträde på BTH. Ett stort grattis till Maria, Felix och Alice.

Mer information om pristagarna och deras arbeten:

Alice Bülow
Mastersarbete: ”Sinnesintryck i staden – Hur stadsmiljön kan bidra till att tillgodose människans behov av behagliga sinnesintryck”.

Motivering: ”I dag bedrivs stadsplanering med fokus på de visuella aspekterna. Men ytterligare delar av den mänskliga upplevelsen behöver tilltalas för att en plats ska locka till vistelse. Genom sitt kandidatarbete utmanar Alice Bülow oss i att bredda perspektiven ifrån grunden, och låter oss förstå att fler sinnen behöver komma till tals i samhällsbyggnadsprocessen. Teori omsätts till praktisk tillämpning genom formulering av designprinciper som tydliggör och underlättar för professionen att utforma offentliga miljöer utifrån människans villkor – med öppna sinnen.”

Maria Öiås
Mastersarbete: ”Planering i en digital era – En fallstudie av förändring i kommunal planering vid implementering av digitalisering”.

Motivering: ”Den kommunala fysiska planeringen står i en disruptiv teknologisk förändring – till stor del driven av statliga inriktningsbeslut. Idag ser vi att nya arbetssätt och obrutna digitala flöden i samhällsbyggnadsprocessen potentiellt kan underlätta ett planprojekts resa från ”ax till limpa”. I sin masteruppsats belyser Maria Öiås Sveriges förmåga att uppfinna och systematisera det digitala arbetet. Genom sina slutsatser sätter hon fingret på flera insikter om konsekvenser och utmaningar – diskrepansen mellan den statliga visionen och kommunernas självstyre, en förändrad värdering av kompetenser och därmed en förändrad planerarroll samt en möjlig konflikt i synen på planering som ”användbara verktyg” eller ”statiska beslutsdokument”. Insikter att ta vidare och medvetandegöra i ett pågående komplext arbete.”

Felix Holmbom
Mastersarbete: ”Den regionala halvskuggan – Om regional planering och territoriell sammanhållning i gränslandet mellan hårda och mjuka rum”.

Motivering: ”Genom sitt masterarbete upplyser Felix Holmbom oss om komplexiteten i det regionala sammanhanget – att en region är mer än en territoriell linjedragning på ett kartunderlag. I uppsatsen konstateras att den territoriella tillhörigheten sällan omfattar en hel region utan är fragmenterad i mindre delar, bl.a. baserat på olika gruppers kollektiva koppling till en viss geografi. Att tänka större och helhet blir, i en kontext med färre sammanhållande element, en utmaning och en avgörande faktor för en regions fortsatta utveckling – sett både till delar och helhet. Samtidigt ges insikter om att detta sker på flera olika systemnivåer och att även storregionala perspektiv behöver vara närvarande i planering på lokal nivå för att vi som kommun inte ska riskera att hamna i storregional skugga.”

2 november 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×