Datasimulering som verktyg för en hållbar framtid

Henrik Ny

I en tid när många är oroliga för klimatet och upplever att förändringar går för långsamt kan det vara skönt att veta att det finns många som jobbar för att ändra på detta. En grupp forskare har tagit fram ett verktyg som kan simulera olika framtidsscenarier. Verktyget kan ge ökad förståelse för de hållbarhetskonsekvenser som olika beslut får.

Samhället står inför stora utmaningar vad gäller att snabbt kunna ställa om till en miljömässigt hållbar framtid. Ett tungt ansvar vilar på beslutsfattare i organisationer, företag och politik. Inom till exempel energi- och transportsektorn saknas det ofta kunskapsunderlag och förståelse för helhetsbilden och vilka långsiktiga konsekvenser besluten får. Det vill Henrik Ny råda bot på. Han är lektor i strategisk hållbar utveckling på Blekinge Tekniska Högskola och leder forskargruppen SustainTrans som fokuserar på modellering för snabbomställning till hållbara transport- och energisystem.

Forskarna simulerar olika framtider
-Vi har tagit fram ett verktyg som heter Roadmapper Tool. Det påminner lite om ett dataspel där användaren kan laborera med olika parametrar, mata in och ändra indata för att se vilka olika resultat som kommer ut som konsekvens av dessa. Med hjälp av verktyget kan vi alltså simulera olika scenarier där olika åtgärder och mål kan visa hur framtidens hållbara transportsystem kan se ut, och dessa simuleringar går att göra flera gånger om, säger Henrik.

Utvecklingen av Roadmapper har tagit tre år, och bygger på de senaste tio årens framsteg inom utvecklandet av datasimuleringar samt tre decenniers hållbarhetsforskning, där Henrik själv varit med i 20 år.

-Våra forskare är bland de främsta i världen inom hållbarhet och har vunnit priser för sin forskning, berättar Henrik och säger att de hoppas att verktyget ska underlätta för beslutsfattare att satsa på de åtgärder som ger bäst effekt och att undvika kostsamma åtgärder som inte gör någon skillnad.

Företagen vill jobba hållbart
Huvudfinansiär är Energimyndigheten men Henriks forskargrupp står också i nära samarbete med olika organisationer och företag. Hittills har de i en första fallstudie arbetat med att stötta lokal och regional utveckling i Blekinge, men siktet är inställt på hela Sverige och fler sektorer. Näringslivet har en enorm förändringspotential och allt fler företag inser egenintresset i ett proaktivt hållbarhetsarbete.

-Företagen ligger faktiskt ofta före politiken eftersom de måste agera proaktivt och förutse vilka politiska beslut och regleringar som kan komma att påverka deras verksamhet. Det är avgörande för dem att planera strategiskt och identifiera vad som kommer att vara lönsamt och olönsamt på lång sikt, förklarar Henrik.

Tar ett helhetsgrepp
Henrik Ny och hans forskargrupp fortsätter nu med satsningen Roadmapper 2.0 för att utveckla verktyget vidare.

-Nu tittar vi på hur transporter hänger ihop med energi, jordbruk och skogsbruk, det vill säga vi tar ett mer övergripande helhetsgrepp på ekologiska, sociala och ekonomiska effektberäkningar för hållbarhetsomställning utifrån svenska förutsättningar.

Att hantera så stora mängder data som inbördes påverkar varandra kallas inom forskningen för att göra systemanalyser.

-Man kan då få vad vi brukar kalla för en cocktail-effekt där varje enskild åtgärd samverkar med andra åtgärder och ger oväntade effekter på andra områden, inte bara miljö och hållbarhet, utan också mätbara effekter på till exempel folkhälsa, förklarar Henrik.

Energioberoende – en säkerhetsfråga
Mycket av det arbete Henrik och hans forskargrupp gör ger hopp inför framtiden avseende möjligheterna att faktiskt få en grön och hållbar utveckling, men det finns andra positiva aspekter som kommer som en följdeffekt av detta.

-Om vi energieffektiviserar hela vårt samhälle och blir mer självförsörjande, genom till exempel solceller, och har elbilar som kopplas upp mot hus som genererar egen el, är det faktiskt också en säkerhetspolitisk fråga, säger Henrik och förklarar att detta gör vårt samhälle mer motståndskraftigt mot yttre hot, vare sig de handlar om oönskade klimatförändringar, hinder för råvaruimport eller väpnade angrepp.

Verktyg för beslutsfattare
Målet med Roadmapper 2.0 är att ta fram ett användbart verktyg som kan hjälpa beslutsfattare i företag, organisationer och politiken att bidra till samhällets omställning mot hållbarhet på sätt som stärker organisationerna och hela samhället på både kort och lång sikt.

-På lite sikt kommer vi kunna erbjuda Roadmapper Tool på licens, och vi kommer också hålla workshoppar med våra partner framöver för att visa vad man kan göra med verktyget.

Forskargruppen vill gärna att nya partner kontaktar dem för att samarbeta.

-Om det här låter intressant är vi alltid öppna för nya samarbeten. Det kommer behövas i denna komplexa samhällsomställning som vi står inför nu, avslutar Henrik Ny.

22 mars 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×