Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation

BTH har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och Volvo Construction Equipment fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade.

Klimatförändringar driver samhället mot minskad användning av fossila bränslen, inte minst inom transportområdet. Transportsektorn står idag för en betydande del av Sveriges och världens växthusgasutsläpp. Infrastrukturbyggen, till exempel vägbyggen, använder traditionellt fossildrivna maskiner och redskap och har behov av elektrifiering av dessa. Just vägbyggen har den speciella omständigheten att elektrifiering inte bara behövs för själva vägbygget utan även i slutprodukten, vägen, då de fordon som kommer att trafikera den antas komma att vara eldrivna och behöva en laddningsinfrastruktur längs vägen. Det förefaller alltså finnas en potentiell synergi mellan ett behov av eltillförsel både under infrastrukturens byggtid och under drift av vägen.

Det primära syftet med detta projekt är att skapa en grundläggande förståelse för vad som krävs, i form av maskiner och kringliggande supportsystem, så som laddinfrastruktur och anläggningsplaneringssystem, för att elektrifiera ett större infrastrukturprojekt.

– I det här projektet samlar vi nyckelkompetenser inom systemmodellering från LTH och BTH för att se hur elektriska anläggningsmaskiner skulle fungera vid exempelvis ett bygge av ny motorväg. Vi bygger vidare på vår erfarenhet kring simuleringsdriven produktutveckling för att redan i planeringsfas se potential över livscykeln, berättar projektledare Tobias Larsson, professor på BTH.

– Att elektrifiera arbetsmaskiner är en utmaning i sig men utan lösningar för nödvändiga kringliggande system når vi inte hållbarhetsmålen 2030. I detta projekt får vi chansen att generera maskinkoncept och utvärdera potentiellt nödvändiga processförändringar, men även utreda frågor kring framtida energibehov och energitillförsel till infrastrukturprojekt så som till exempel vägbyggen, säger Niklas Lindblom, advanced engineering chief project manager, Volvo Construction Equipment.

– På LTH har vi arbetat med elektrifiering av fordon i nästan två decennier. Under de senaste åren använder vi kunskapen och kompetensen vi lärt oss från elektrifiering av vägtrafik med personbilar och lastbilar på andra applikationer, med ett annorlunda och utmanande elektriskt effektbehov. Detta projekt, som är inriktat på elektrifiering av stora anläggningar för infrastrukturbyggnad, är ett utmärkt exempel och passar väldigt bra i vår projektportfölj, säger Francisco Márquez-Fernández och Mats Alaküla från LTH.

BTH har sedan flera år tillbaka en stark forskningsmiljö inom produktutveckling och forskarna fokuserar speciellt på hur man kan använda digitala modeller för att simulera olika effekter. Det gör att företagen tidigt kan förutspå vilka effekter en tänkt lösning har.

 

31 mars 2021