Tre masterstudenter i stadsplanering får årets planstipendium

Studenter i fysisk planering

Idag har Karlskrona kommun utsett årets planstipendiater. Årets stipendiater är Linnea Rosenberg, Matilda Arvidsson och Ellen Strandh – samtliga masterstudenter i stadsplanering vid BTH.

De tre planeringsarkitektstudenterna får kommunens planstipendium på 15 000 kronor för att de i sina examensarbeten tagit upp aktuella planeringsfrågor med betydelse för kommunens planeringsverksamhet. De tre studenterna tog sin masterexamen i stadsplanering våren 2021. Planstipendiet delas ut av Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

− Både den samverkan Karlskrona kommun har med BTH och bidragen till årets planstipendium bidrar till att höja kunskaperna och vidareutveckla metoderna i vår fysiska planering, säger Kristina Stark, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Årets stipendiater och motivering

Linnea Rosenberg för sitt arbete med ”Låt staden utvecklas med Mobilitetshubbar”. Ett mastersarbete om hur mobilitetshubbar kan lokaliseras och designas inom stadsplaneringen.

Motiveringen lyder: Transportsystemets struktur definierar förutsättningarna för människors rörlighet och har därtill en avgörande betydelse för vilken miljömässig påverkan som transportarbetet får. Karlskrona kommuns planstipendie 2021 tilldelas Linnea Rosenberg för sitt arbete med att utforska företeelsen mobilitetshubbar som möjlig effektivisering av transportinfrastrukturen. I uppsatsen definieras vilka krav som ställs på dessa platser sett till bl.a. placering, funktion och gestaltning i syfte att lösningen ska nå användning på bred front. Det program som framarbetats är tillämpbart på alla fysiska strukturer och samlar på ett bra sätt ihop förutsättningarna inför fortsatt strategiskt planeringsarbete.

Delat stipendium till Matilda Arvidsson och Ellen Strandh för deras arbete ”När barnen får säga sitt” – en metodutveckling för insamling och tillvaratagande av unga barns åsikter om fysisk planering.

Motiveringen lyder: Utformningen av den fysiska miljön påverkar människors liv och livskvalitet. Sett till att en femtedel av Sveriges befolkning utgörs av barn och att FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020 vilar idag ett stort ansvar på Sveriges kommuner när det gäller inkludering av barn i beslut som rör det fysiska rummets organisation och utformning. Samtidigt uppger många kommuner att de saknar strategier för implementering av barnkonventionen. Karlskrona kommuns planstipendie 2021 tilldelas Ellen Strandh och Matilda Arvidsson för att de på ett lyhört sätt omhändertar insikter från dialoger med barn och från forskning i en ny dialogmetod. Resultatet bistår med stor hjälp i kommunernas arbete att planera för framtiden.

Varje år skrivs cirka 55 examensarbeten på kandidatnivå och 20–30 arbeten på mastersnivå. Av dessa arbeten nominerades fem av institutionen för fysisk planering till årets planstipendium. Planstipendiet delades ut på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens digitala sammanträde 2 december, där de också fick chansen att presentera sina arbeten för politiker och tjänstemän.

2 december 2021

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×