Matematikaktiviteter

BTH - med fokus på matematisk problemlösning

Utvecklingen av kreativa matematiska lösningsstrategier står i fokus för flera av de matematikaktiviteter som erbjuds vid BTH. Syftet är att genom utmanande problemlösning få elever och studenter att träna på generella arbets- och förhållningssätt som är hållbara och värdefulla för fortsatta (matematik)studier.

Bild på Linda Mattsson, lektor i matematik med en grupp unga elever under Möjligheternas dag
Linda Mattsson, lektor i matematik med en grupp unga elever under Möjligheternas dag.

Särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade elever (åk F-7) välkomnas varje år till Möjligheternas dag för att tillsammans med likasinnade grotta ned sig i lekfulla och spännande matematikaktiviteter. I samarbete med Ehrensvärdska gymnasiet bedriver också BTH, sedan flera år tillbaka i tiden, kontinuerlig och utmanande matematikundervisning för särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade högstadie- och gymnasieelever.

Varje vecka välkomnas kommunens högstadieelever att, under ordinarie skoltid, delta i avancerad matematisk problemlösning fristående från gymnasiets kursplaner. Vidare har BTH ett nära samarbete med gymnasieskolans spetsutbildning i matematik – Leonardo, inte minst genom samläsning av matematikkurser på högskolenivå. Här möts civilingenjörsstudenter och gymnasieelever exempelvis i en specialutformad kurs i matematisk problemlösning. Varje år hålls på BTH en konferens, Best practice, för all lärarpersonal i syfte att utbyta kunskap och erfarenhet inom pedagogik och didaktik. Vid Best practice år 2019 presenterade Linda och Robert sin kurs i matematisk problemlösning.

Genom övnings- och examinationsuppgifter som kräver kreativa matematiska lösningsstrategier tvingas studenter att fokusera på de matematiska komponenternas grunder vilket möjliggör utveckling av högre matematiska kompetenser. Vidare skapar kursupplägget förutsättningar för utveckling av personliga och professionella förmågor väsentliga för lärande i ingenjörers tillämpningsämnen och utövande av framtida yrkesroll. Upplägget främjar också dialogen studenter emellan.

Denna syn på matematisk problemlösning tillskrivs allt större fokus på BTH:s matematikkurser. Exempelvis är kursen Matematik grundkurs med problemlösning, som är obligatorisk för blivande högskoleingenjörer sedan 2021, inspirerad av denna grundtanke. De studenter som väljer att läsa kursen Kryptering 1 möter även de undervisnings- och examinationsmoment särskilt utformade i samma anda inom matematisk problemlösning.

I samarbete med Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet, driver också BTH den nationella nätportalen Mattetalanger, vilken är en resurssida för lärare i deras utveckling av undervisning för särskilt matematikbegåvade och matematikintresserade elever. Mattetalanger har även samlat mängder av matematikaktiviteter, forskning inom särskild begåvning och exempel på praktiknära aktiviteter, vilka även riktar sig till elever och föräldrar.

Andra reflektioner kring BTH:s matematikundervisning

Vid Best practice institution 2021 höll Linda Mattsson, universitetslektor i matematik, föredraget Våga välja att se bortom det uppenbara! Om konsten att och värdet i att ställa avslöjande förståelsefrågor vid muntliga examinationer. I denna presentation beskrivs hur en viss form av muntlig examination kan användas för att pröva studenters förståelse i ett ämne. Kärnan i examinationen är de varsamt utformade följdfrågor som studenterna får under examinationen. Upplägget har visat sig uppmuntra studenter till livliga ämnesdiskussioner och samarbeten sinsemellan, få dem att reflektera över vad de kan och inte kan, träna dem att ställa frågor om stoffet de står inför samt få dem att erfara att de växer med höga förväntningar. Vidare har examinationen blivit ett värdefullt lärtillfälle för såväl studenter som oss lärare. Det intressanta är att allt börjar med en rutinuppgift. Ta del av utdelat material: Våga välja att se bortom det uppenbara!

Vid Best practice 2021 höll Linda Mattsson och Robert Nyqvist, universitetslektorer i matematik, presentationen Filmade interaktioner mellan novis och expert – en alternativ metod för att undervisa ämnesinnehåll och studieteknik i grundläggande programmering. Metoden bygger på ett naturligt samtal där den nyfikna novisen (Linda) ställer oförberedda frågor till experten (Robert). Då studenter känner väl igen sig i novisens roll, och upplägget möjliggör att studenter får ta del av två lärares helt olika kompetenser, har metoden varit mycket uppskattad bland studenter.

Vid Best practice 2021 beskrev Anna Svärd Olsson, gymnasielärare i matematik och fysik, sitt arbete med Att främja studietekniken för ingenjörsstudenter som läser Analys 1. Initiativet var uppskattat av studenterna.

Vid Best practice 2020 höll Malin Bernelf, universitetsadjunkt i matematik, ett föredrag som hon valt att kalla Halvflippad distansundervisning i matematik – teknik och lärandestruktur. Malin beskriver hur hon tagit tekniken till hjälp i den hastiga övergången  från traditionell föreläsning på campus till distansundervisning med anledning av Covid-19 våren 2020.

 

Publikationer

Bernelf, M. & Mattsson, L. (2019). Jämförelse av civilingenjörsstudenters prestationer på tentamensuppgifter klassificerade som fordrande kreativa matematiska lösningsstrategier respektive imitativa lösningsstrategier. I C. Hansson (Red.), Lärarlärdom: högskolepedagogisk konferens 2019 (1:a uppl. s. 24-43). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19106

Mattsson, L. & Bernelf, M. (2019). Krav på kreativa matematiska resonemang i en inledande matematikkurs för civilingenjörsstudenter. I L. Pettersson & K. Bolldén (Red.), 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (1:a uppl. s. 127-134). Luleå: Luleå tekniska universitet. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-79996

kontakt

Linda Mattsson
linda.mattsson@bth.se
Universitetslektor matematik

Robert Nyqvist
robert.nyqvist@bth.se
Universitetslektor matematik

Malin Bernelf
malin.bernelf@bth.se
Universitetsadjunkt matematik