Behandling av personuppgifter annonsportal

Villkor och behandling av personuppgifter i annonsportalen

Via BTH:s annonsportal är företag, organisationer och offentlig verksamhet välkomna att kostnadsfritt annonsera förslag på examensarbete, projektarbete, praktikplatser, utlysningar, kvalificerade tjänster och extrajobb till BTH:s studenter.

Behandling av personuppgifter

När du skickar in en annons för publicering ger du också ditt samtycke till att BTH får behandla, lagra och publicera de personuppgifter du lämnat i registreringsformuläret i enlighet med dataskyddsförordningen. BTH kommer inte att registrera några andra uppgifter än de som angetts i detta formulär. Uppgifterna kommer endast att behandlas av behöriga medarbetare vid BTH och kommer inte att säljas eller lämnas vidare till tredje part, såvida inte detta krävs av lag och förordning.

Blekinge Tekniska Högskola är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Meddelanden och annan information som skickas till högskolan kan bli allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan BTH vid begäran komma att lämna ut dessa, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

De uppgifter som lämnas om företaget, offentliga verksamheten eller organisationen hanteras i BTH:s system för annonser bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning.

BTH kan komma att kontakta dig för uppföljning av den annons som publicerats eller framtida samverkan med BTH:s studenter.

Granskning av annonser

BTH förbehåller sig rätten att granska, redigera och godkänna alla inkomna annonser innan publicering. Annonser som inte faller inom ramen för syftet med annonsportalen eller som kan upplevas som kränkande, diskriminerande eller stötande kommer inte att publiceras. Ren reklam eller uppdrag som kräver medlemskap i en organisation kommer inte heller att publiceras.

I alla annonser måste det vara tydligt vilka företag, organisationer eller offentlig verksamhet som erbjuder uppdraget. Alla annonsörer måste även ange en kontaktperson med kontaktuppgifter som BTH eller dess studenter kan kontakta vid frågor.

Frågor

Blekinge Tekniska Högskola är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom högskolans verksamhet.

Du har rätt att kontakta BTH om du vill ta del av de uppgifter högskolan har om dig, för att begära rättelse eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på BTH:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till högskolan är:

Blekinge tekniska högskola, 371 79 Karlskrona,

Telefon till växel 0455-38 50 00,

E-post till registrator: registrator@bth.se

Du når högskolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller via e-post till dataskyddsombud@bth.se

Till BTH:s webbsida för behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om annonseringen se vanliga frågor och svar eller kontakta kontaktpersoner för samverkan vid BTH.