Catharina Nord

Catharina Nord

Professor

Institutionen för fysisk planering, Rum C 508

0455-385307

Nord i korthet

Catharina Nord är professor i Fysisk planering och arkitekt SAR/MSA. Hennes forskningsinriktning gäller byggnader för vård, omsorg och välfärd i Sverige och utomlands. De senaste tolv åren har hon ägnat åt äldres boende och omsorgspraktiker. Hennes teoretiska inriktning hämtas hon inom fältet posthumanism och andra teorier om relativitet. För närvarande forskar hon om trygghetsboende i Sverige och om att åldras i afrikanska urbaniteter. Det senare projektet är en jämförelse mellan Namibia och Uganda. Hon är koordinator Nordiska nätverket för forskning om äldres boende.
Catharina undervisar i kandidatprogrammet Fysisk planering och i mastern Stadsplanering med speciell inriktning på internationalisering.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
Vilka platser, vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter: exemplet Namibia och Uganda. I det här projektet studeras rumsliga aspekter av äldre människors vardagsliv och åldrande i nutida afrikansk urbaniteter, Walvis Bay i Namibia och Jinja i Uganda. Människor i Afrika åldras under sociala och ekonomiska förhållanden som genomgår snabb förändring och urbana miljöer är i allra högsta grad dynamiska platser. En utgångspunkt är att dessa komplexa platser är sammanflätade med äldre människors strategier och subjektiviteter, processer i vilka den dynamiska staden kan vara en tillgång och ett hinder. Projektet korsar kulturgeografiska begrepp med gerontologiska. Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
Det arkitektoniska rummets betydelse för relationell omsorg för äldre med stora omsorgsbehov BAKGRUND OCH SYFTE Det här projektet syftar till att undersöka hur arkitektur i bostäder för äldre med stora omsorgs¬behov kan bidra till individanpassad omsorg. Projektet utgår från att det finns ett samband mellan rum och omsorgspraktik där dessa formas tillsammans. Omsorg har beskrivits som en platsberoende praktik. Genom att studera denna praktik förväntas studien kunna visa hur arkitektur och omsorg påverkar varandra och i vilka avseenden omsorgen påverkas. Projektet är en fallstudie som jämför omsorgs¬praktiken i äldre och nya bostadstyper. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur formas individanpassad omsorg till äldre med stora omsorgs¬behov i olika slags bostadsarkitektur?
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×