Masterprogram i Software Engineering

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Masterprogram i Software Engineering

Analysera, förbättra och applicera. Möt framtida krav med en utbildning som ger en komplett kunskap om mjukvaruutveckling – från början till slut, och varje steg emellan.

Goda förutsättningar för framtiden – utveckla eller forska

Med kunskaper från utbildningen får du förutsättningar för att arbeta som programvarutekniker eller som mjukvaruarkitekt i världsledande företag eller som ledare för utvecklingsteam inom programvaruutveckling. Utbildningen innehåller även forskningsförberedande kurser inom området programvaruteknik.

Skapa programvara som möter framtida utmaningar

Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla programvara för framtidens produkter och tjänster där det ställs höga krav på effektivitet och kvalitet. Du lär dig bygga och testa mjukvaruprodukter som använder modern teknik, och hur man kan förbättra moderna utvecklingsprocesser.

Från början till slut – varje process, steg och åtgärd

Kurserna i utbildningen sträcker sig från den tidiga planeringen med kravinsamling till slutlig implementering, testning och införande, och på så sätt får du en helhetssyn av den komplexa process som utveckling av mjukvara innebär. Du får kunskaper och erfarenheter i både teknik och arbetsmetodik, och sätter dig in i moderna utvecklingsprocesser och hur man ständigt kan förbättra dem.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

The programme is focused on the software development process currently used in industry and practical knowledge that software engineers need today.

Muhammad
Student, Masterprogram i Software engineering

Vill du veta mer om programmet?

Som student på programmet får du tillgång till Ericsson Space Lab (2:26, textad)

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de
sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND
Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan
beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas en plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik

Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Software engineering

Lärandemål

Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa brett kunnande inom huvudområdet programvaruteknik angående metoder, verktyg och språk som tillämpas för storskalig programvaruutveckling,
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom något av delområdena kravhantering, projektstyrning eller kvalitetsstyrning,
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet programvaruteknik,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet programvaruteknik.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom huvudområdet programvaruteknik för forsknings- och utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet programvaruteknik även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom huvudområdet programvaruteknik,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet programvaruteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om tekniken och vetenskapen inom huvudområdet programvarutekniks möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Frågor?

Programansvarig:

Mikael Svahnberg

mikael.svahnberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar