Huvudtalare

Huvudtalare

Det akademiska lärarskapet som del av den akademiska professionen – variationer och utmaningar

 

asals

 

Årets huvudtalare är Åsa Lindberg-Sand, docent vid institutionen för utbildningsvetenskap och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet.

Presentationen hålls på svenska.

Trots att alla anställningar i högre utbildning som kräver vetenskapligt kompetens benämns ”lärare” vet alla som arbetar inom området att det som oftast väger tyngst vid befordran är de vetenskapliga meriterna. Lärarbenämningen kan därför uppfattas som lite urholkad inifrån. Men eftersom undervisningens kvalitet är helt beroende av skickliga lärarinsatser och god pedagogisk ledning har det under de senaste decennierna vuxit fram olika kompenserande system för att stödja utveckling av pedagogisk skicklighet på andra sätt: särskild pedagogisk meritering, pedagogiska akademier, konferenser och publikationsmöjligheter. Efter Boyers inspel i början av 1990-talet har merparten av dessa initiativ hämtat sitt perspektiv från en av de fyra delar av hela den akademiska professionen som han pekade ut: The scholarship of teaching (and learning, som lagts till senare – SoTL). Scholarship är omöjligt att översätta, så på svenska föreslogs t.ex. både Lärarlärdom och Akademiskt lärarskap. I min presentation tänker jag resonera kring samspelet mellan det som kan inrymmas i akademiskt lärarskap och vad helheten i den akademiska professionen kräver, med en utgångspunkt i den SUHF-rapport om högskolepedagogisk utbildning som publiceras under våren. Fokus kommer att ligga på hur variationer i det akademiska lärarskapet samspelar med övriga krav i den akademiska professionen. Finns det en risk att vi avgränsar det akademiska lärarskapet för tydligt och för snävt?