maskros

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Välkommen till Blekinge Tekniska Högskolas sida för hållbar utveckling. Här kommer det att publiceras information om pågående projekt, styrdokument och uppföljningar som berör vårt hållbarhetsarbete.

Högskolans uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska stimulera engagemang i samhällsfrågor och sprida kunskap genom utbildning, forskning och innovation. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och miljömedvetet. I miljöarbetet ska BTH arbeta på ett systematiskt sätt i ett miljöledningssystem som omfattar hela Högskolans verksamhet.

Pågående projekt inom miljö och hållbar utveckling:

En ny uppdaterad miljöredovisning förväntas vara klar och publicerad i juni 2017.

Dokument i BTH:s hållbarhetsarbete och systematiska miljöarbete:

Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av hållbar utveckling

Redovisning av miljöledningsarbetet 2016, Blekinge Tekniska Högskola

Externa länkar:

Sveriges miljömål: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/

Naturvårdsverkets rapport om miljövård i staten 2016: http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6761-8/