Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Masterprogram i maskinteknik – strukturmekanik

Arbeta med avancerad produktutveckling i koordinerade processer och förutsäg och optimera prestanda med fysiska och virtuella modeller.

Simulera, utveckla och optimera inom avancerad produktutveckling

Utbildningen gör dig kvalificerad inom en mängd specifika områden inom produktutveckling. En examen leder till yrkesroller inom avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik.

Avancerad produktutveckling med flera dimensioner

Utbildningen förbereder dig för arbete med avancerad produktutveckling eller med forskning inom maskinteknik. Målet är att du efter examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt där du kombinerar moment och delprocesser i en systematisk och utvecklande process.

En mångfald av moment ger en palett av kompetens

Du arbetar med många delmoment – virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering. Du skapar också en bra grund till arbete med att förutsäga prestanda och säkerställa att nya produkter får den funktion som önskas med fördjupade kunskaper i matematik, numeriska beräkningsmetoder, mätteknik, analys av vibrationer, akustik och brottmekanik.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

Jag värderar hållbarhet väldigt högt. Skolan har en tydlig hållbarhetsprofil och inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling. Därför var valet lätt för mig.

Josefin
Student, Civilingenjör i maskinteknik

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelska kunskaper.

URVALSGRUND Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1. Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0 - 2.

HÖGSTA MERITVÄRDE Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen ligger på avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: strukturmekanik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (Two Years).
Main field of study: Mechanical Engineering.
Specialization: Structural Mechanics.


Lärandemål

Övergripande mål är att studenten efter avklarad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, omfattande delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning, samt optimering.


Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa brett kunnande inom området analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen,
 • visa väsentligt fördjupande kunskaper inom strukturmekanisk analys,
 • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet maskinteknik.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa färdighet att formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara som med hjälp av starkt förenklade relationer för viktiga karakteristika,
 • visa förmåga att specificera, utföra och tolka mätningar och experimentell analys av vibrationer hos maskiner och andra mekaniska strukturer,
 • visa färdighet att utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och/eller experiment, till exempel med avseende på inverkan från pålagd last och/eller enkla strukturella ändringar,
 • visa förmåga att utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadsbehov och dra nytta av teknologiska framsteg,
 • visa förmåga att koordinera aktiviteter och rapportera erhållna resultat på ett förståeligt sätt i enlighet med generella regler och praxis för vetenskapligt skrivande.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att diskutera och bedöma värdet av beslutsunderlag, framtaget genom teknisk analys, med hänsyn till relevanta aspekter på forsknings- och produktutvecklingsarbete,
 • visa förmåga att från en kritiskt granskande utgångspunkt förhålla sig till ett arbetssätt med systematisk koordinerad samverkande användning av virtuella och fysiska modeller vid teknisk analys för utarbetning av beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen.

Frågor?

Programansvarig:

Ansel Berghuvud

ansel.berghuvud@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar