Strategisk hållbar utveckling

Strategisk hållbar utveckling

Forskningen fokuserar på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga organisationer som vill bidra till samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen.

Forskningen har bedömts excellent och internationellt ledande av många opartiska bedömare.

Forskarna studerar exempelvis definitioner av hållbarhet samt hur organisationer kan beakta hållbarhetsaspekter då man utvecklar strategiska planer, identifierar användarbehov, formulerar kriterier, genererar idéer och koncept, utvärderar koncept, utvecklar affärsmodeller, upphandlar och kommunicerar.

Målet är att ge stöd för strategiskt hållbarhetstänkande tidigt i innovationsprocessen. Det är i de tidiga faserna möjligheterna är som störst att skapa lösningar som bidrar till hållbar utveckling av samhället och som stärker organisationen. I dessa faser är det viktigt att kunna modellera, simulera och på ett koordinerat sätt ta hänsyn till exempelvis tekniska, affärsmässiga och socioekologiska konsekvenser av olika lösningar. Då kan organisationen hitta de bästa alternativen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv och utveckla dem vidare i senare faser av innovationsprocessen.

Exempel på aktuella delområden är vidareutveckling av en definition av social hållbarhet samt vidareutveckling av metodik för hållbar produkt- och tjänsteframtagning, hållbar upphandling och värdekedjemanagement, hållbar energi- och transportsystemutveckling, hållbar kommun- och regionutveckling och hållbar livsmedelssystemutveckling.

Vår forskning och de utbildningar som stöds av vår forskning attraherar partners och studenter från hela världen. (Läs mer om utbildningar inom hållbar utveckling).

Grundmetodik för strategisk hållbar utveckling
Arbetet inbegriper dels vidareutveckling av en strukturerande och sammanhållande grundmetodik för strategisk hållbar utveckling (Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD) och dels utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik för tillämpning inom olika områden.

FSSD innehåller som nyckelkomponenter en principiell definition av socio-ekologisk hållbarhet samt strategiska riktlinjer för hur företag och andra organisationer kan bidra till hållbar utveckling av samhället på ett för organisationen ekonomiskt fördelaktigt sätt. I vår vidareutveckling av FSSD fokuserar vi för närvarande främst på en förbättrad definition av social hållbarhet.

Forskningen inom strategisk hållbar utveckling bedrivs i huvudsak vid institutionen för strategisk hållbar utveckling.

”…BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established national and international network … Overall, this is an excellent research group performing excellent results.”

Independent external team of expert reviewers, 2013

“BTH is internationally leading in research on how organizations such as companies and municipalities can work strategically with sustainable development…”

Lars-Erik Liljelund, CEO, MISTRA

Samarbeten med andra områden

I vår utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik, som utgör den största delen av vår forskning, fokuserar vi främst på området hållbar produkt- och tjänsteinnovation, bland annat genom att vara en av nyckelaktörerna inom BTH:s Center for Sustainable Product-Service System Innovation (SPIRIT). Härigenom har vi ett mycket nära samarbete med forskargruppen Product Development Research Lab vid BTH och i ökande grad även med andra forskare vid BTH och vid andra universitet. Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största möjligheterna finns att påverka produkters och tjänsters inverkan på ekologiska och sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna modellera, simulera och ta i beaktan tekniska, affärsmässiga och socioekologiska implikationer av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av innovationsprocessen.

Vi interagerar också i ökande grad med andra områden såsom energissystem, transportsystem och regional utveckling. BTH är en koordinerande partner i The Alliance for Strategic Sustainable Development, inom vilken forskargrupper vid flera andra universitet runt om i världen, med stöd från BTH, integrerar FSSD med sina respektive specialområden. (Läs mer Alliance for Strategic Sustainable Development).

Vi har en vid syn på begreppet innovation. Det innefattar inte enbart teknikinnovation utan även innovation på högre systemnivåer till exempel förnyelse av hur företag, kommuner och andra aktörer organiserar sin samverkan i värdekedjor och förnyelse av ledarskap. Generellt vill vi med den metodik vi utvecklar ge stöd åt ett breddat perspektiv – från det traditionella där enskilda organisationer reagerar på kända miljöproblem till att de agerar i samverkan, proaktivt och strategiskt på det återstående gapet till ett hållbart samhälle.

Flera utmärkelser

Vår forskning har uppmärksammats med många excellenta omdömen och utmärkelser från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Forskare i vår grupp har till exempel uppmärksammats med Näringslivets Utmärkelse för Hållbart Ledarskap, The Blue Planet Prize (Hållbarhetsområdets Nobelpris), The Global Social Responsibility Laureate Medal och finalistnomineringar till The Globe Sustainability Research Award.

Kontakta gruppledare Göran Broman för mer information.

Citat från Leif Johansson, ordförande Ericsson

BTH bedriver världsledande forskning och utbildning inom strategisk hållbar utveckling och hållbar produktinnovation. Arbetet är av stort värde för näringsliv och samhälle. Den kunskap och metodik som utvecklas och förmedlas ger god vägledning för investerings- och produktutvecklingsbeslut.”

Finansiärer och partner

Exempel på finansiärer: Energimyndigheten, FUTURA, KK-stiftelsen, MISTRA, Svensk Fjärrvärme, VINNOVA samt partners till projekten såsom företag, kommuner, länsstyrelser, regionförbund med flera. Vi har totalt ett 70-tal projektpartners inkluderande flera världsledande företag och de flesta kommunerna i sydöstra Sverige.

Exempel på akademiska partner: Arizona State University, Brunel University, Carnegie Mellon University, Danmarks tekniska universitet, Federal University of Amazonas, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, KTH, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

Forskare berättar

Intervju med Karl-Henrik Robért (12 min) Filmen är på engelska

Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling, berättar om forskningen i systematiskt hållbarhetsarbete och varför den är viktig för företag och organisationer.

Exempel på projekt

Hållbar Produktutveckling

Målet med forskningen i Hållbar Produktutveckling är att stärka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar. Genom hållbarhetsintegrering och -implementering i innovationsprocessen, ska socioekologiska problem minskas samtidigt som framtagandet av innovativa lösningar katalyseras. Back- och forecasting kombineras i forskningens framtagna verktyg, vilket låter företag anta ett unikt och pionjärt strategiskt förhållningssätt till hållbarhet.

Tidsintervall: Pågående sedan 2008

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Läs mer om Hållbar Produktutveckling

STOSIP – Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process

Projektet syftar till att stödja tillverkande företag att integrera och implementera hållbarhet på strategisk, taktisk och operationell nivå. Målet är att stödja förmågan att mäta:

  • mognadsgraden av hållbarhetsimplementering
  • hållbarhetskonsekvenser av olika lösningar
  • stödja förmågan att kvantifiera och visualisera progressionen av hållbarhetsimplementering av olika lösningar

Företagspartner: GKN Aerospace Engine Systems Solutions och Volvo Construction Equipment.

Övriga akademiska partner: Danmark Tekniska Högskola (DTU)

Projektet är finansierat av KK-stiftelsen.

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Läs mer om STOSIP

Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050

Projektet syftar till att stödja Gävleborg i att bli en framgångsrik modellregion med företag och offentliga aktörer som jobbar tillsammans över sektorsgränser med klimatsmart teknik och nya affärsmodeller. Exempel på möjligheter som studeras är klimatneutrala förnyelsebara energikällor, kombinerad el-, bränsle- och värmeproduktion, lågenergihus, värmesamarbeten och annan symbios, och el- och hybridfordon. Dessa analyseras med avseende på hur de på bästa sätt kan bidra till en strategisk förändringsplan till visionen för Gävleborg 2050. BTH medverkar med expertis inom strategisk hållbar utveckling.

Övriga akademiska partners är: Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Zuyd University (Holland).
Projektet bedrivs i nära samarbete med:Näringsliv och offentliga aktörer i regionen.
Kontaktperson: Göran Broman

Modelldriven utveckling och beslutsstöd

Projektet syftar till att stödja utvecklingen av en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inriktad på att förbättra industrins konkurrenskraft genom modelldriven utveckling av produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling av samhället. I projektet kombineras områden som strategisk hållbar utveckling, maskinteknik, management, innovation, beslutstödssystem och visualisering.

Företagspartners:Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, GKN Aerospace Engine Systems Solutions, Holje International Group, Industrigruppen Karlskrona, Tech Network, Tetra Pak Packaging AB och Volvo Construction Equipment.

Projektet är ett av KK-stiftelsens profilprojekt.

Kontaktperson: Tobias Larsson

Gästprofessorsprojekt inom hållbarhetsdriven innovation

Professor George Basile är internationellt erkänd inom strategisk planering för hållbarhet, ledarskap och hållbart företagande. Han är professor vid School of Sustainability, Arizona State University, USA. Professor Basile arbetar deltid vid avdelningen för strategisk hållbar utveckling vid BTH under 2013-2014. Han arbetar främst med att kartlägga och bedöma produkt- och tjänsteinnovationsprocesser vid fem svenska företag och med att ge förslag till förbättringar av dessa processer med avseende på innovation för hållbarhet. Han medverkar också i några andra forskningsprojekt och i några av BTH:s utbildningsprogram.

Företagspartners: Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Kockums och Volvo Construction Equipment.
Kontaktperson: Göran Broman

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Projektet syftar till att studera hur fjärrvärmesystem och tillhörande affärsmodeller kan bilda strategiska plattformar till ett hållbart samhälle. Metodik för strategisk hållbar utveckling kombineras med metodik för energisystemanalys och en tvärvetenskaplig kompetensgrund byggs upp för integrerad forskning och utbildning inom hållbar energisystemutveckling. Specifikt studeras fjärrvärmesystem i Blekinge och i Stockholm och erfarenheterna syntetiseras till ett metodologiskt stöd för hållbar fjärrvärmeutveckling. BTH medverkar med expertis inom strategisk hållbar utveckling. Linköpings universitet medverkar med expertis inom energisystemanalys.

Projektet bedrivs i nära samarbete med: Näringsliv och offentliga aktörer i Blekinge och Stockholm.
Kontaktperson: Göran Broman

Hållbar upphandling

Upphandlare hanterar idag information från leverantörskedjor, agerar grindvakter för ansenliga flöden av råmaterial, produkter och energi och agerar även som potentiella hanterare av relationer med leverantörer. Dessutom har de en direkt länk till end-of-life-aktörer. Detta tillsammans placerar upphandlingsfunktionen centralt i alla företags hållbarhetsarbete. Men trots mycket ansträngningar ur ett policyperspektiv att stimulera hållbar upphandling och trots att hållbar upphandling är ett växande forskningsområde karaktäriseras företagens ansträngningar av reduktionism. Upphandlingens strategiska potential att addera hållbarhet som ett värde till slutprodukt eller tjänst utnyttjas inte fullt ut. Syftet med detta projekt är att ta fram ett ramverk för hur ett systemperspektiv kan integreras i upphandlingsfunktionen, och hur funktionen därigenom kan utnyttja sin strategiska värdeskapande potential att driva produkt- och tjänstesystem mot hållbarhet. Forskningen är baserad på fallstudier hos nationella aktörer för miljömärkning och hållbar upphandling samt hos våra partners Scandic Hotels, Aura Light International och Landstinget Blekinge.

Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola
Finansiär: Blekinge Tekniska Högskola
Kontaktperson: Cecilia Bratt

Beslutsstöd för hållbara värdekedjor

Att förstå och kartlägga konsekvenserna av en produkts livscykel är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling. Baserat på en helhetssyn på hållbar utveckling som omfattar tekniska, ekonomiska och socio-ekologiska konsekvenser under hela dess livscykel, kommer detta projekt att undersöka hur hållbar produktinnovation (SPI) och produkt-servicesystem (PSS) kan integreras. Dessutom undersöks hur de metoder och verktyg som använts skulle kunna samverka för att gynna en hållbar utveckling. Förståelse för dessa områden kommer att leda till ytterligare verktyg och metoder för hållbar produkt- och tjänsteinnovation som hjälper ett företag att utveckla mer hållbara produkter och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Kontaktperson: Henrik Ny

Läs mer om Beslutsstöd för
hållbara värdekedjor

En principdefinition av social hållbarhet

Mål: Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är en underutvecklad aspekt inom både forskning och praktik. Utifrån ramverken för strategisk hållbar utveckling (FSSD), frågar detta projekt hur den sociala dimensionen kan utvecklas för att bättre stöd mer konkret planering och beslutsfattande för hållbar innovation. Projektet bygger på tvärvetenskapliga litteraturstudier samt konkreta åtgärder samt forskning med partnerföretag för att utveckla och testa mer konkret vägledning på detta område.

Projektledare: Prof. Karl-Henrik Robèrt
Kontaktperson: Merlina Missimer, Lic
Tidsintervall: 2009-
Industriella partners: Aura Light International, Max Hamburgerrestauranger, Karlskrona Kommun, Landstinget Blekinge, Scandic Hotels, Sleep Well, The Human Element and The Natural Step.
Finansiärer: VINNOVA (svenska statliga verket för innovationssystem), Tillväxtverket (svenska verket för näringslivsutveckling), FORMAS (svenska Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Naturvårdsverket, Energimyndigheten, FUTURA Foundation, BTH Fakultetsnämnden

Läs mer om En principdefinition
av social hållbarhet

Hållbarhetskriterier för en konceptutvärderingsmetodik – ett Vinnmer projekt

Projektets övergripande mål är att främja projektledarens kvalifikationer, och samtidigt bygga upp ett långsiktigt partnerskap mellan Blekinge Tekniska Högskola och GKN Aerospace Sweden. Fokus för forskningsprojektet är att klargöra hur man definierar hållbarhetsfunktioner för att påverka utformningen av produkter i de tidiga faserna och även föreslå en förbättrad konceptdesign och utvärderingsmetod, inklusive hållbarhetsaspekter under produktens livscykel, för att undvika felinvesteringar och förändringar senare i produktutvecklingsprocessen. Projektet bygger på en omfattande kartläggning av sex större företag med slutsatsen att konceptfasen är den fas där nya metoder och strategier för hållbar produktutveckling behövs i synnerhet. Projektet på GKN väntas genomföra studier under en 2-årsperiod, vilket resulterar i preskriptiva metoder för integrering av hållbarhetskriterier i konstruktions-och utvärderingsfasen.

Projektägare: BTH
Finansiärer: Vinnova och BTH
Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Green Charge Sydost (projektet är avslutat)

Projektet ”GreenCharge Sydost” som startades av BTH och några andra partners växte under sin första fas från 2011 till 2015 till Sveriges största forsknings- och demonstrationsprojekt för elfordon. En regional kraftsamling har under BTH:s ledning i Blekinge och Småland samlat företag, universitet/högskola, kommuner, landsting, länsstyrelser och regionförbund för att skapa en hållbar introduktion av elfordon och elladdningsinfrastruktur. Forskargruppen vid BTH hjälpte projektet att hålla sig på rätt spår mot hållbarhet genom att undersöka hållbarhetspotentialen hos olika elektriska och fossilfria affärsmodeller och tekniska lösningar. BTH:s forskargrupp presenterade under våren 2016 projektets slutresultat i form av en regional färdplan för hållbar uppskalning av elektriska fordonssystem och fossilfria transporter.

Projektägare och forskningsansvarig för GreenCharge fas 1 (2011-2015): Dr. Henrik Ny, BTH
Finansiärer och Partners: 24 municipalities, 4 regions, 2 county authorities, the Swedish energy agency, several companies including IKEA, Volvo and CGI
Kontaktperson: Henrik Ny
BTH:s forskargrupp för hållbar snabbomställning av transport och energi: www.bth.se/sustaintransProjektet GreenCharge Sydost: www.greencharge.se