Strategisk hållbar utveckling

Strategisk hållbar utveckling

Forskningen fokuserar på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga organisationer som vill bidra till samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen.

Forskningen har bedömts excellent och internationellt ledande av många opartiska bedömare.

Forskarna studerar exempelvis definitioner av hållbarhet samt hur organisationer kan beakta hållbarhetsaspekter då man utvecklar strategiska planer, identifierar användarbehov, formulerar kriterier, genererar idéer och koncept, utvärderar koncept, utvecklar affärsmodeller, upphandlar och kommunicerar.

Målet är att ge stöd för strategiskt hållbarhetstänkande tidigt i innovationsprocessen. Det är i de tidiga faserna möjligheterna är som störst att skapa lösningar som bidrar till hållbar utveckling av samhället och som stärker organisationen. I dessa faser är det viktigt att kunna modellera, simulera och på ett koordinerat sätt ta hänsyn till exempelvis tekniska, affärsmässiga och socioekologiska konsekvenser av olika lösningar. Då kan organisationen hitta de bästa alternativen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv och utveckla dem vidare i senare faser av innovationsprocessen.

Exempel på aktuella delområden är vidareutveckling av en definition av social hållbarhet samt vidareutveckling av metodik för hållbar produkt- och tjänsteframtagning, hållbar upphandling och värdekedjemanagement, hållbar energi- och transportsystemutveckling, hållbar kommun- och regionutveckling och hållbar livsmedelssystemutveckling.

Vår forskning och de utbildningar som stöds av vår forskning attraherar partners och studenter från hela världen. (Läs mer om utbildningar inom hållbar utveckling).

Professor Göran Broman presenterar ramverket för strategisk hållbar utveckling FSSD, Filmen är på engelska

 

Grundmetodik för strategisk hållbar utveckling

Arbetet inbegriper dels vidareutveckling av en strukturerande och sammanhållande grundmetodik för strategisk hållbar utveckling (Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD) och dels utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik för tillämpning inom olika områden.

FSSD innehåller som nyckelkomponenter en principiell definition av socio-ekologisk hållbarhet samt strategiska riktlinjer för hur företag och andra organisationer kan bidra till hållbar utveckling av samhället på ett för organisationen ekonomiskt fördelaktigt sätt. I vår vidareutveckling av FSSD fokuserar vi för närvarande främst på en förbättrad definition av social hållbarhet.

Forskningen inom strategisk hållbar utveckling bedrivs i huvudsak vid institutionen för strategisk hållbar utveckling.

Vad är social hållbarhet?

Se filmen med professor Karl-Henrik Robèrt om vad social hållbarhet innebär. Han berättar om de fem grundprinciperna för social hållbarhet.

 

”…BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established national and international network … Overall, this is an excellent research group performing excellent results.”

Independent external team of expert reviewers, 2013

“BTH is internationally leading in research on how organizations such as companies and municipalities can work strategically with sustainable development…”

Lars-Erik Liljelund, CEO, MISTRA

Samarbeten med andra områden

I vår utveckling av mer specifik FSSD-baserad beslutsstödmetodik, som utgör den största delen av vår forskning, fokuserar vi främst på området hållbar produkt- och tjänsteinnovation, bland annat genom att vara en av nyckelaktörerna inom BTH:s Center for Sustainable Product-Service System Innovation (SPIRIT). Härigenom har vi ett mycket nära samarbete med forskargruppen Product Development Research Lab vid BTH och i ökande grad även med andra forskare vid BTH och vid andra universitet. Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största möjligheterna finns att påverka produkters och tjänsters inverkan på ekologiska och sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna modellera, simulera och ta i beaktan tekniska, affärsmässiga och socioekologiska implikationer av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av innovationsprocessen.

Vi interagerar också i ökande grad med andra områden såsom energissystem, transportsystem och regional utveckling. BTH är en koordinerande partner i The Alliance for Strategic Sustainable Development, inom vilken forskargrupper vid flera andra universitet runt om i världen, med stöd från BTH, integrerar FSSD med sina respektive specialområden.

Vi har en vid syn på begreppet innovation. Det innefattar inte enbart teknikinnovation utan även innovation på högre systemnivåer till exempel förnyelse av hur företag, kommuner och andra aktörer organiserar sin samverkan i värdekedjor och förnyelse av ledarskap. Generellt vill vi med den metodik vi utvecklar ge stöd åt ett breddat perspektiv – från det traditionella där enskilda organisationer reagerar på kända miljöproblem till att de agerar i samverkan, proaktivt och strategiskt på det återstående gapet till ett hållbart samhälle.

Flera utmärkelser

Vår forskning har uppmärksammats med många excellenta omdömen och utmärkelser från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Forskare i vår grupp har till exempel uppmärksammats med Näringslivets Utmärkelse för Hållbart Ledarskap, The Blue Planet Prize (Hållbarhetsområdets Nobelpris), The Global Social Responsibility Laureate Medal och finalistnomineringar till The Globe Sustainability Research Award.

Kontakta gruppledare Göran Broman för mer information.

Citat från Leif Johansson, ordförande Ericsson

BTH bedriver världsledande forskning och utbildning inom strategisk hållbar utveckling och hållbar produktinnovation. Arbetet är av stort värde för näringsliv och samhälle. Den kunskap och metodik som utvecklas och förmedlas ger god vägledning för investerings- och produktutvecklingsbeslut.”

Finansiärer och partner

Exempel på finansiärer: Energimyndigheten, FUTURA, KK-stiftelsen, MISTRA, Svensk Fjärrvärme, VINNOVA samt partners till projekten såsom företag, kommuner, länsstyrelser, regionförbund med flera. Vi har totalt ett 70-tal projektpartners inkluderande flera världsledande företag och de flesta kommunerna i sydöstra Sverige.

Exempel på akademiska partner: Arizona State University, Brunel University, Carnegie Mellon University, Danmarks tekniska universitet, Federal University of Amazonas, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, KTH, Linköpings universitet och Stockholms universitet.

Exempel på projekt

Hållbar Produktutveckling

Hållbar Produktutveckling

Grafisk bild med text

Målet med forskningen i Hållbar Produktutveckling är att stärka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar. Genom hållbarhetsintegrering och -implementering i innovationsprocessen, ska socioekologiska problem minskas samtidigt som framtagandet av innovativa lösningar katalyseras. Back- och forecasting kombineras i forskningens framtagna verktyg, vilket låter företag anta ett unikt och pionjärt strategiskt förhållningssätt till hållbarhet.

Läs mer om projektet

Digital Sustainability Implementation Package – DSIP

Digital Sustainability Implementation Package – DSIP

Syftet med DSIP – Digital Sustainability Implementation Package – är att möjliggöra för industrin att anta ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i de tidiga faserna av produktinnovationsprocessen. DSIP sammanställer en kunskapsplattform, en datahanteringsplattform, samt nya digitala stödverktyg för att utvärdera, mäta, värdera, prediktera, kravställa, och simulera förväntad hållbarhetsprofil på alternativa produktkoncept i tidig utvecklingsfas. Målet för projektet är att demonstrera, validera och generalisera DSIP för olika industriella förutsättningar med hjälp av 16 engagerade projektpartners.

Läs mer om projektet

Energisamverkan Blekinge

Energisamverkan Blekinge är en plattform för kompetensutveckling inom hållbara byggnader. Det handlar både om energismarta byggnader och byggnadens roll i energisystemet. Energisamverkan Blekinge drivs som ett projekt lett av Energikontor Sydost och det finansieras av Region Blekinges regionala utvecklingsfond och regionalfonden genom Tillväxtverket samt av länsstyrelsen Blekinge. Projektet medfinansieras av Region Blekinge, Karlskrona, Karlshamns, Olofströms och Ronneby kommuner, Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus. BTH:s SustainTrans-grupp inom institutionen för strategisk hållbar utveckling driver en fallstudie inom projektet med fokus på klimatneutrala byggnader och byggnadssystem.

Projektledare: Katrine Svensson

Projektperiod: 2019 – 2022

Partner: Region Blekinge; Länsstyrelsen Blekinge län; Karlskrona, Karlshamn, Olofström och Ronneby kommun; Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus.

Finansiär: Region Blekinge regional utveckling, Tillväxtverket, Länsstyrelsen Blekinge län. Medfinansiering från Region Blekinge; Karlskrona, Karlshamn, Olofström och Ronneby kommun; Karlskronahem, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder och Olofströmshus

Kontaktperson: Henrik Ny

Läs mer

Modelldriven utveckling och beslutsstöd

Projektet syftar till att stödja utvecklingen av en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inriktad på att förbättra industrins konkurrenskraft genom modelldriven utveckling av produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling av samhället. I projektet kombineras områden som strategisk hållbar utveckling, maskinteknik, management, innovation, beslutstödssystem och visualisering.

Företagspartner: Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, GKN Aerospace Engine Systems Solutions, Holje International Group, Industrigruppen Karlskrona, Tech Network, Tetra Pak Packaging AB och Volvo Construction Equipment.

Projektet är ett av KK-stiftelsens profilprojekt.

Kontaktperson: Tobias Larsson

INTERCONNECT

INTERCONNECT, ett flaggskeppsprojekt på 3,5 miljoner euro från EUSBSR som börjar 2017 och slutar 2020, möter utmaningen att begränsa den bilberoende transporttrenden i södra östersjöområdet genom användaranpassade och mer hållbara kollektivtrafiktjänster för regionala och gränsöverskridande resor. För att förbättra biloberoende transporter i området kommer partnerskapet (9 formella och 10 associerade partners från 6 länder) att genomföra gemensam kapacitetsuppbyggnad, pilotdemonstrationer och förespråkande åtgärder. BTH:s forskargrupp SustainTrans kommer att bidra till och leda flera aktiviteter med huvudfokus på tillämpning och vidareutveckling av en processmodell med flera intressenter för planering mot hållbarhet.

Projektledare: Sven Borén

Projektperiod: 2018 – 2020

Företagspartner: Rostocker Strassenbahn AG, Trelleborg Hamn,Scandlines Deutschland GmbH, och Stena Line Scandinavia AB

Akademiska partner: Association for Promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock

Finansiär: EU Interreg South Baltic Sea Region

Kontaktperson: Sven Borén

Läs mer

Hållbar kommun- och regionsutveckling (HKRU)

Huvudsyftet med det här forskningsprojekt är att arbeta med kommuner och regioner i Sverige för att undersöka hur kommunala och regionala utövare (till exempel ledande politiker och hållbarhetsstrateger) kan få tillräckligt stöd för att förbättra tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt kommunalt och regionalt strategiskt hållbarhetsarbete. Detta görs genom deltagande aktionsforskning (PAR), där vi testar och utvärderar en preliminär FSSD* implementeringsmodell som syftar till sektorsövergripande samarbete och gemensamt lärare för hållbarhet. Därutöver identifierar vi och utvecklar kompletterande stöd.

*Framework for Strategic Sustainable Development

Projektledare: Göran Broman

Projektperiod: 2015 – 2022

Företagspartner: kommunerna Hudiksvall, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn, Ronneby, Torsås, Västervik, Region Blekinge, Region Jönköpings Län, Åland Föreningen Sveriges Ekokommuner (www.sekom.se)

Finansiär: kommunerna Hudiksvall, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn, Ronneby, Torsås, Västervik, Region Blekinge, Region Jönköpings Län, Åland Föreningen Sveriges Ekokommuner (www.sekom.se)

Kontaktperson: Lisa Wälitalo

Practical Applications of a New Social Sustainability Definition

The project has the aim to further understand and develop the practical work with the social dimension of sustainability in various contexts and to support the practitioners in the field with solid support (e.g. methods and tools) to do their work. The overarching research question in this project is: “How can sustainability practitioners be further supported in their work to aid in more concrete planning and decision-making for social sustainability? The project works with three different stakeholder groups – municipal practitioners, business practitioners, and external practitioners, e.g. consultants who support many different kinds of organizations in their strive towards sustainability.

Projektledare: Merlina Missimer

Projektperiod: 2017 – 2020

Samarbetspartner: The project works in collaboration with the research project on Municipal and Regional Sustainable Developmentand the Profile Project. So the partners and funders for those projects are also collaborators here.

Finansiär: FUTURA Foundation

Kontaktperson: Merlina Missimer

Läs mer

Hållbar Produktutveckling

Målet med forskningen i Hållbar Produktutveckling är att stärka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar. Genom hållbarhetsintegrering och -implementering i innovationsprocessen, ska socioekologiska problem minskas samtidigt som framtagandet av innovativa lösningar katalyseras. Back- och forecasting kombineras i forskningens framtagna verktyg, vilket låter företag anta ett unikt och pionjärt strategiskt förhållningssätt till hållbarhet.

Projektledare: Sophie Hallstedt

Projektperiod: Pågående sedan 2008

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

Läs mer

Kontaktperson

Göran BromanGöran Broman, professor
Ämnesföreträdare, strategisk hållbar utveckling
E-post: goran.broman@bth.se
Telefon: 0455-38 55 04