Hållbar Produktutveckling

Hållbar Produktutveckling

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Göran Broman /

Göran Broman / Sophie I. Hallstedt


goran.broman@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom strategisk hållbar utveckling

Grafisk bild med text

Målet med forskningen i Hållbar Produktutveckling är att stärka industrins förmåga att utveckla hållbara lösningar. Genom hållbarhetsintegrering och -implementering i innovationsprocessen, ska socioekologiska problem minskas samtidigt som framtagandet av innovativa lösningar katalyseras. Back- och forecasting kombineras i forskningens framtagna verktyg, vilket låter företag anta ett unikt och pionjärt strategiskt förhållningssätt till hållbarhet.

Vår forskning bidrar till att lösa samhällsutmaningar

Vår forskning är väsentlig för att samhället snabbare ska ställas om till en mer hållbar utveckling. Förändringar som tjänsteutveckling och ökad digitalisering kan tillsammans med hållbar produktutveckling generera nya arbeten, nya innovationer och ett mer resurseffektivt samhälle. De samhällsutmaningar som en produkt kan bidra till, ex. överuttag av förnyelsebara resurser och låg återvinning av värdefulla metaller, kan upptäckas och elimineras tidigt i produktinnovationsprocessen genom de stödverktyg och modeller som utvecklas från vår forskning. Vidare kan effektivt nyttjande av hållbarhetsrelaterad information och data skapa en tydligare lösningsrymd och mer kunskap tidigt, vilket kan leda till hållbara beslut.

I våra forskningsprojekt arbetar vi med hur tvärvetenskapliga discipliner tillsammans kan skapa dessa nya innovativa lösningarna för en mer hållbar samhällsförändring och effektivt nyttjande av digitalisering. Dessutom utbildar vi varje år blivande ingenjörer inom området och på det sättet sprider och ökar vi kunskapen i företagen,  både nationellt och internationellt.

Nyttiggörandet av forskningen i industrin

Vår forskning som publicerats är generisk och användbar för vilken industrisektor som helst och på det viset kan den få stor effekt. Redan idag har vårt forskningsarbete visat sig ha effekt. Ett exempel är samarbetspartnern GKN Aerospace Engine System som ökat sin kapacitet att integrera hållbarhet i de tidiga produktutvecklingsfaserna för att förbättra beslutsstödet i den dagliga tekniska miljön. Många av verktygen och föreslagna tillvägagångssätt som tagits fram från vår forskning har integrerats i GKNs produktutvecklingsprocess och är nu en del av den dagliga ingenjörsmiljön. 2017 vann dessutom GKN ett hållbarhetspris som denna forskning delvis har bidragit till. Pratt & Whitney, ett ledande företag inom design, tillverkning och underhåll av flygmotorer utsåg GKN Aerospace Sweden till vinnaren av Sustainability Award 2017 (bland 400 sökande). GKN har funnit vår forskning användbar och har därför deltagit i flera forskningsprojekt. Detta har också varit ett sätt att öka både forskargruppens kapacitet och samarbetsmöjligheter med andra företag.

Hur vår forskning relaterar till FNs Agenda 2030 och de globala målen 

Vår forskning bidrar till att möta framförallt FNs globala mål – SDG 9, ”Industry, Innovation, and Infrastructure”, och SDG 12 ”Responsible Consumption and Production”, men även till många andra SDGs då dem är integrerade och sammankopplade. Rent konkret så bidrar vår forskning till att främja industrins mognad med avseende på hållbara innovationer (9.4) som leder till ekonomisk tillväxt och en inkluderande och hållbar industrialisering (9.2) genom att förse företag med förmågan att förstå och realisera affärsidén med att integrera och tillämpa hållbarhet. Genom att vi utvecklat konkreta stödverktyg som visar på mer hållbart resultat från olika fallstudier, kan man i förlängningen se hur ett förändrat agerande och genomförande blir ekonomiskt lönsamt. Genom ett systemperspektiv som inkluderar både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner, säkerställs att det sker en effektiv användning av naturresurser (12.2), en minskad påverkan av kemikalier (12.4), ett cirkulärt materialflöde med minimalt avfall (12.5), samt att sociala och ekonomiska aspekter beaktas. Därmed bidrar forskningen även till målen med 10YFP (12.1), såsom att uppmuntra hållbar produktion och öka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan aktörer. Från vår forskning och dess tillämpning kommer industrin kunna uppgraderas och göras mer hållbar, vilket innebär en ökad resurseffektivisering, och större tillämpning av renare och mer miljövänlig teknologi och industriprocesser, vilket leder till minskade utsläpp som CO2 och andra emissioner.

Hållbar produktutvecklingsgruppen (The SPD team)

Hållbar Produktutveckling (SPD) leds av Sophie I. Hallstedt. SPD är ett profilforskningsområde och del av profilprojektet Model Driven development and Decision Support på Blekinge Tekniska Högskola. Den relativt unga, multidisciplinära forskningsgruppen, bestående av sex forskare i olika skeden av sin akademiska bana har tidigt genererat framgångsrika vetenskapliga publikationer. Under de senaste fem åren har de rankats högt i utvärderingsprocesser för vetenskaplig kvalitet och forskningspåverkan, såsom ”top 1 % most cited in the world within its category”, enligt de externa oberoende Damvad Analytics.  Drivkraft och kapacitet visas även genom att flera forskningsprojekt beviljats av externa finansiärer, ex STOSIP och SIP,  samt att flertalet företag är med som partners i projekt.

I vår aktionsforskning utvecklas, tillämpas, testas och utvärderas metoder/verktyg som genererar direkt användbara intressanta resultat, som kan nyttjas i företagen för ny affärs- eller lösningsutveckling.

Idag fokuserar vi bl.a på hur hållbarhetskriterier kan inkluderas vid kravsättning och riskhantering på olika företagsnivåer, samt hur deras påverkan vid konceptutveckling kan visualiseras. Ett angreppssätt för identifiering av ett företags “Sustainability Design Space” är ett exempel på ett innovativt forskningsbidrag som ger stöd i att identifiera prioriterade hållbarhetsaspekter och att estimera en lösnings hållbarhetsprofil. En kort beskrivning av varje forskares forskningsfokus ges nedan.

Hur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kan integreras i riskhantering – Jesko Schulte

Hållbar utveckling är inte bara av intresse ur ett samhällsperspektiv – det är också viktigt ur ett affärsperspektiv. Den oundvikliga omställningen av samhället till att bli hållbart medför stora risker för företag, till exempel i relation till rykte och varumärke, lagstiftningsförändringar, och nya kundbehov. Det är företagen som kan vända sådana risker till möjligheter som kommer vara långsiktigt konkurrenskraftig och framgångsrika. Den här forskningen undersöker därför hur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan integreras i riskhanteringsprocesser och stödverktyg.

Hur sociala hållbarhetsmål kan identifieras och implementeras tillsammans med ekologiska hållbarhetsmål – Patricia Lagun Mesquita

Med fokus på det minst utforskade området inom hållbarhet försöker vi med denna forskning klargöra vad social hållbarhet innebär i samband med produktutveckling och utveckla stöd för företag att integrera sociala hållbarhetsaspekter i produktinnovationsprocessen på ett strategiskt sätt. Exempel på utvecklat stöd inkluderar produktens sociala hotspot-bedömning, kriterier för socialt hållbar design samt konceptjämförelse och urval.

Hur man kan guida beslut i kravhanteringen från ett hållbarhets- och värdeperspektiv – Matilda Watz.

Samhälls-ekologiska överväganden måste vara en del av den tidiga kravspecifikationen för att överhuvudtaget prioriteras och minimera risken för suboptimeringar. För att förbättra implementeringen av hållbara produktutvecklingsmetoder, verktyg och tillvägagångssätt är det därför nödvändigt att utforma det operativa ledningssystemet så att behov och krav kommer från ett hållbarhetsmässigt sammanhang. Sedan kan spårbarhet uppnås för även socio-ekologiska överväganden i tekniska krav. En profilmodell för hantering av hållbarhetsintegration i krav har föreslagits och en sk ” group model building method” håller på att utvecklas för att fånga intressenters hållbarhets -och värdes perspektiv i tidiga faser av produktinnovationsprocessen.

Hur man mäter progression mot hållbarhetsmål – Sophie I. Hallstedt

Sustainability Design Space är ett unikt sätt att identifiera hållbarhetsaspekterna för ett företags produkter och produktion, samt tidigt i produktinnovationsprocessen mäta vilken grad av hållbarhetsnivå en konceptlösning har i relation till en hållbar lösning.  Från detta sätt har även hållbarhetsindikatorer tagits fram och som länkats till produktkrav och ge ett kvantitativt värde som kan visualiseras i en simuleringsmodell för att guida beslut i en multidisiplinärgrupp.

Hur man kan skapa en hållbar produktportfölj – Carolina Villamil

När företag bestämmer sin produktportfölj finns det en möjlighet att implementera hållbarhet för flera produktserier och tjänster. Syftet med denna forskning är att utveckla en metodik baserad på strategisk hållbarhet, att vägleda företag att implementera hållbarhet i sin produktportfölj. Forskningen fokuserar på utvecklingen av en modell som innehåller utvärderingskriterier och som inkluderar hållbarhetsaspekter.

Hur kommunikation av hållbarhetsinformation kan förbättras mellan användare och produktutvecklare? – Sze Yin Kwok

Företag är intresserade av konkurrensfördelen som uppnås genom att ha en djup förståelse av kundens preferens för hållbarhetsinformation, specifik för sin bransch, för att förutse behov och erbjuda differentierade produkter. Denna forskning fokuserar på att föreslå en ny strategi för att vägleda produktutvecklare att förstå och modellera kundernas preferenser för produktens hållbarhetsinformation.

Fakta

Längd

FRÅN 2008 -

Kontaktperson

Göran

Göran Broman

goran.broman@bth.se

Projects

Ongoing

Finished 

Videos

Approach for Sustainability Criteria and Product Lifecycle Data Simulation in Concept Selection (Presented by Dr Sze Yin Kwok, for 16th International Design Conference 2020)

Vad är receptet på en hållbar produkt? Kort presentation om krav och hållbarhet i produktutveckling. Från UR Samtiden, 2021. (Presented by Matilda Watz, in Swedish)

Deltagare

Göran Broman

Göran Broman
Professor

Jesko Schulte

Jesko Schulte
Biträdande universitetslektor

Matilda Watz

Matilda Watz
Biträdande universitetslektor

Sze Yin Kwok

Sze Yin Kwok
Biträdande lektor

Patricia Lagun Mesquita

Patricia Lagun Mesquita
Universitetslektor