Institutionen för fysisk planering, TIFP

Institutionen för fysisk planering, TIFP

Institutionen för fysisk planering är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Gräsvik strax norr om Karlskronas centrum.

Prefekt: Peter Schlyter

Proprefekt: Bertil Malmström

Studierektor: Birgitta Hallqvist

Institutionskoordinator: Annica Skytt:  annica.skytt@bth.se

Personal


Personal vid institutionen.


Programansvariga:

Kandidatprogrammet i fysisk planering: Patric Karlsson
Masterprogrammet i stadsplanering: Ebba Högström: ebba.hogstrom@bth.se
Masterprogrammet i strategisk fysisk planering: Sabrina Fredin
Magisterprogrammet i fysisk planering: Jimmie Andersén

Forskning

Forskningen är inriktad på att studera förändringar och mutationer som sker i samspelet mellan människorna och hennes deras sociala och fysiska miljöer. Forskningen är mångvetenskaplig med kompetens från flera olika områden.

Forskningen bedrivs inom fyra områden med ett gemensamt fokus på att undersöka planering för en hållbar stadsutveckling:

Inkluderande stadsplanering och urbana morfologier
Inom detta forskningsområde studeras stadens morfogenes, det vill säga hur stadens form och mönster har utvecklats över tiden. Genom detta morfologiska perspektiv går det att utröna olika principer och ramverk för hur staden växer fram med syftet att erhålla en mer hållbar bebyggd miljö. Forskarna förespråkar ett inkluderande och deltagande perspektiv på planering och design av staden.

Planeringsprocesser och maktrelationer
Forskningen undersöker processer för en hållbar utveckling och tillhörande maktrelationer och beslutsfattande samt gör en kritiska analyser av kommunala planeringsprocesser. Även samtida strategier, trender, markanvändning och fysisk planering som syftar till en utveckling av en hållbart byggd miljö studeras.

Rumsliga relationer och processer i planering och byggd miljö
Detta forskningsområde antar ett socio-materiellt perspektiv på hur subjektivitet, makt och rumsliga praktiker iscensätts och erfars i och genom planering och byggd miljö. Samband och ömsesidig påverkan mellan 1) visioner, idéer och intentioner, 2) materiella rum, och 3) upplevelser och erfarenheter undersöks. Fokus ligger på relationer, processer och beslutsanalys, i samtiden och historien.

Miljöplaneringsprocesser
Forskarna ser på den fysiska planeringen ur olika perspektiv, till exempel miljömässigt, juridiskt eller tekniskt. De studerar även planeringsprocessernas komplexitet ur ett socialt, rumsligt och rättsligt sammanhang. Ny teknik och framväxten av miljöhänsyn i storskaliga planeringsprojekt tas också upp.

 

Utbildning

två händer som jobbar med modelbygge

Utbildningen ges på grund- och avancerad nivå. Grundnivån, kandidatprogrammet, har en större bredd med vissa fördjupningar i särskilt kärnområdet för fysisk planering, det vill säga detalj- och översiktlig planering. Utbildningen på avancerad nivå ges i två masterprogram, ett med inriktning på stadsplanering och det andra med inriktning på strategisk fysisk planering på översiktlig och regional nivå. Det ges också ett internationellt magisterprogram i fysisk planering.

Programutbud HT20 

Kurser HT20

 

Internationalisering

Som student vid institutionen för fysisk planering har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kan då få prova på att studera i en ny akademisk miljö, chans att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt får nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Detta ses också ofta som en merit hos framtida arbetsgivare.

För mer information kontakta institutionens koordinator, Annica Skytt, telefon 0455-385539, e-post: annica.skytt@bth.se