Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projektAntonia Andersson,
Emeli Trygg
Motiverande beslutsfattande: Relationen mellan chefens beslutsfattande och anställdas arbetsmotivationVeronica Carlsson
Offentlig sektor kontra privat sektor - En studie om lärarnas medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelseMirela Holmberg
Om femfaktormodellen och elektroniska sociala nätverkJohan Emil Johansson
Om Ideellt engagemang och dess betydelse för yrkesrollenKarolina Kaplan 
Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minneLars Söderman
Organisatoriskt stöd och grupputveckling- hur hänger det samman? En studie i det organisatoriska stödet och dess inverkan på arbetsgruppers prestationer. Nova Charlotte Natenius
Perfektionism, emotion och kreativ problemlösningIulia Badin
Personality measures as predictors of job satisfaction from a frame-of-reference perspectiveKatrin Lättman
PET Recycling Behavior of consumers in Lahore, Pakistan, Available knowledge and general attitudes, Impact on recyclingMeer,
Usman
PROKRASTINERING - gapet mellan avsikt och handling Studenter på högre utbildningarHelena Persson,
Jennie Fors 
Prolog, Klimax och Katastrof - en återfallsförbrytares upplevelser och tankar om kriminalitet ur ett tidsperspektivAnna Schneider Blomdahl,
Sofie Nilsson
psykologiska komponenters betydelse för tennis och arbeteCaroline Gunnarsson
Psykologiska mekanismer och miljöperspektivet - sambandet mellan attityder och beteendeintentioner inför samhällets miljöpåverkanSusanne Loska
Relationen mellan känsla av sammanhang och markörer för funktionell ålder för två olika åldersgrupper.Marina Jogmark,
Stefan Roysson
Rewards as a Motivation Tool for Employee PerformanceFrank Kwaku Duah & Cynthia Eshun
Rädsla för framgång - Vägen till övervinnandet av rädslan för framgångImani Haitaeva,
Arin Abdalla
Sambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsenSofia Almljung
Same same but differentAnette Antonsson & Elisabeth Andersson
Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism under den sena adolescensen med avseende på betyg, kön och gymnasieprogram.Per Hultkrantz,
Gunilla Larsson
Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljönVeronika Pap
Självkänsla- En kvantitativ studie om självkänsla hos ungdomar på högstadiet och gymnasietSofia Exner,
Ivana Jakovljevic
Självkänsla och kroppsuppfattning hos ungdomar.Cecilia Hansson,
Susanne Pettersson
Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.Anette Olsson,
Marie Regestedt
Skillnader mellan rehabiliterande arbetssätt och traditionellt arbetssätt på äldreomsorgspersonalens arbetstillfredsställelsePer Hedin,
Edita Mikuljan
Social Influence and Book ReviewsLaurie Watts
Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en känslomässig upplevelse.Elisa Eklund och Ewa Hansson
Sociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetetVeronica Birbiglia
Spindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR cheferEmma Gimstrand,
Karin Kjellberg
Språkinlärning och undervisningsskulturInsiya Galely

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen