Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik, TIMA

Institutionen för maskinteknik är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Institutionen utgör en vital del av BTH och har så gjort ända sedan starten 1989. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens för en modern produktutveckling och som därmed stödjer utvecklingen av innovativa och hållbara produkter.

Inom forskning och utbildning arbetar vi inom ett brett spektrum. Från grundläggande maskinteknik via beräkning/simulering/experimentell analys till innovativ produkt- och tjänstesystemsutveckling och till okonventionella bearbetningsmetoder.

Vi integrerar framgångsrikt vår forskning och utbildning med såväl lokala som nationella/internationella företagsmässiga och samhälleliga utvecklingsinsatser, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta bygga upp vår och våra partners kapacitet. Vi har stor synlighet av vår verksamhet och en tydlighet i den tredje uppgiften- samverkan.

Vi vill stödja företag och organisationer både i att vara mer effektiva i sin utveckling (dvs. inkrementella förbättringar) och i att finna helt nya lösningar för marknaden (dvs. radikal innovation). Våra studenter är en viktig resurs, både under pågående utbildning (projekt- och examensarbete) och efter avslutade studier (medarbetare).

Vi arbetar i hög grad inom BTH:s profil ”Tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt” och med mottot ”In real life” och har i våra laboratorier modern utrustning och system för att stödja produktutveckling, prototypframtagning och visualisering.

Personal

Prefekt: Mats Walter
Proprefekt: Johan Wall
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

All personal vid institutionen.

Forskning

Forskningen har sin bas i ämnet maskinteknik och är inriktad på att produktutveckling ska leda till innovation för ett hållbart samhälle.

Inom forskningen tittar vi på metodik för produktutveckling, simuleringsdriven design och modellbaserad utveckling. För att produktutvecklare i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper behövs både metoder och verktyg. Design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik, behövs för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. För att göra detta krävs breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering.

Ett mål för forskarna är att utveckla metoder och verktyg för företagsledare och produktutvecklare inom produktutveckling. Inom forskningen används avancerade IT‐hjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering, optimering, produktdatahantering och distribuerat ingenjörsarbete kopplade till experimentella metoder. Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras inom värdedrivna utvecklingsmodeller, kunskapsåterkoppling, mekaniska och mekatroniska system, hållfasthetslära, och brottmekanik.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.