MBA-programmet

60 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Undervisningsform: Distans, dagtid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-90564
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Ge din ingenjörskarriär fler vägval och möjligheter med en ökad kompetens inom bland annat strategi och ledarskap. Studierna sker online och på halvfart.

Ge din ingenjörskarriär fler vägval och möjligheter med en ökad kompetens inom bland annat strategi och ledarskap. Studierna sker online och på halvfart.

Ge ingenjörskarriären fler val och möjligheter

Utbildningen riktar sig till yrkesaktiva ingenjörer som vill få nya professionella utmaningar, särskilt när det gäller ledande uppgifter i projekt eller linjeorganisation. Eftersom utbildningen ges på halvfart och du läser på distans kan du kombinera studier med arbete.

Specifika kurser optimerar examen

Sex olika kurser och ett examensarbete utvecklar din förmåga att integrera teknik med ekonomi i en ingenjörsmässig kontext. Utbildningen innehåller kurser inom managementområdet såsom strategi, finansiering, organisation och ledarskap.

Internationell vana och gränslösa nätverk

Eftersom du under utbildningen arbetar med studenter från olika delar av världen utvecklar du dina kunskaper om interkulturella arbetsrelationer, men bygger också ett internationellt nätverk som kan utgöra nya möjligheter och vägar efter utbildningen.

Besök MBA-programmets hemsida

 

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Bredden på MBA-programmet var mycket värdefull för mig. Även om jag redan har jobbat i många år gav det en inblick och djupare kunskap.

Lars, Student vid MBA-programmet

Vill du veta mer om programmet?

Urval
Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 2 MBA-Programmet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet för att bedriva studier på MBA-programmet.

Urvalsgrund
Tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.

Precisering av urvalsgrund
Det första steget består av en bedömning av den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet. Om den sökande har en svensk kandidatexamen eller jämförbar examen från utländskt universitet görs en bedömning av utbildningens ämnesmässiga relevans i tre kategorier; ingen relevans = meritvärde 0, liten relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
I nästa steg bedöms den sökandes arbetslivserfarenhet enligt samma skala som ovan. Slutligen adderas de bägge meritvärdena till ett samlat meritvärde som kan vara mellan 0 och 2.
Meritvärden sätts enligt följande. Utbildning: Civilingenjörsexamen = 1 poäng. Magisterexamen = 0,5 poäng. Kandidatexamen = 0 poäng.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av projektledning, verksamhetsledning, budgetansvar, personalansvar = 1 poäng. Erfarenhet av att delta i projekt, utvecklingsarbete = 0,5 poäng. Inget av ovanstående = 0 poäng.

Högsta meritvärde
Meritvärdet baseras på en bedömning av den sökandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet, i syfte att bedöma den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningarna för de två urvalsgrunderna adderas till ett samlat meritvärde mellan 0 och 2.

Arbetsmetod

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här


Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Industriell ekonomi och management.
Den engelska benämningen för både Filosofie och Teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell ekonomi och management är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Industrial economics and management.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om de olika huvudsakliga delområdena inom industriell ekonomi såsom ledarskap, management och strategi i en teknisk/ingenjörsmässig kontext,
 • visa kunskap vad gäller vetenskapliga metoder för bl.a. insamling och analys av data i relation till en vetenskapligt relevant frågeställning.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna göra analyser, baserade på vetenskapliga metoder, av komplexa managementfrågor,
 • självständigt kunna formulera problem och möjliga lösningar inom det industriella området,
 • ha utvecklat sin förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att arbeta tillsammans med andra i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa insikt om relationen mellan reella problem företag möter och modellbaserade problem samt möjligheter och begränsningar i möjligheten att modellera verkliga ekonomiska problem,
 • visa förståelse för vilken roll, vilket ansvar och vilka begränsningar management har i utvecklingen av industriella organisationer,
 • visa förståelse för sin egen roll i managementprocesser och kunna identifiera egna behov av kompetensutveckling inom området.


Jobbprofiler
Programmet riktar sig mot ingenjörer som vill utvecklas vidare för att arbeta inom management/verksamhetsledning inom framför allt teknisk industri. Efter utbildningen kan du arbeta exempelvis som projektledare eller linjechef. Programmet har studenter från olika världsdelar och tar även specifikt upp interkulturella aspekter av t ex samarbete, vilket gör att studenterna förbereds för att arbeta internationellt.

Frågor?

Programansvarig:

Henrik Sällberg

henrik.sallberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt