Publicera din avhandling

Publicera avhandlingar

Publicera licentiat- och doktorsavhandlingar på BTH

 

OBS: På grund av problem med omslagen kommer ett annat papper att användas från och med juni 2022.

 

Licentiat- och doktorsavhandlingarna vid Blekinge Tekniska Högskola publiceras i två separata serier:

 • Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series
  ISSN 1653-2090
 • Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation series
  ISSN 1650-2140

Serierna administreras av biblioteket:

Kontakt:
Anette Pettersson  
anette.pettersson@bth.se

tel. 0455 -38 51 19

Josefin Andersson
josefin.andersson@bth.se
tel. 0455 – 38 51 09

Publiceringsprocessen på BTH

 

Grafisk avbildning

 • Påbörja processen med steg 1 minst 4 veckor före önskat leveransdatum. Detta för att tryckeriet ska hinna leverera i tid. Tänk på att ett provtryck även ska levereras inom denna tidsram. Kom också ihåg att avhandlingen ska finnas tillgänglig i tryckt form tre veckor innan disputation/slutseminarium.
 • Observera att det är doktorandens ansvar att se till att punkterna i processen följs, biblioteket är främst inblandat i första stegen som gäller omslag och försättsblad.
 • Tryckeriet Exakta kan kontaktas på: bth.bestallning@exakta.se
 • Se även rubriken ”Att tänka på” här ovan.

1.

Beställ genom Visma Proceedo.

Logga in i Visma Proceedo via länk från Inside. Klicka på Inköp och skriv ”avhandling” i sökrutan.  Fyll i formuläret. Följande uppgifter ska läggas in i Visma Proceedo: datum för leverans, datum för disputation/seminarium, forskarutbildningsämne, titel (och eventuell undertitel), författare, institution, antal sidor i B5, sidor som eventuellt ska tryckas i färg, antal exemplar, kostnad.

Se rubriken ”Priser” på denna sida för att räkna ut ungefärlig kostnad för att trycka din avhandling. Tänk på att lägga till 17 plikt- och biblioteksexemplar.

Till doktorsavhandlingar ska även ett tryckt spikblad förberedas.

Lägg också upp en post i DiVA, se instruktioner. I DiVA genereras ett URN-nummer som ska tryckas på försättsbladen.

Efter att du registrerat din beställning i Proceedo, och lagt upp en post i DiVA, skicka ett e-postmeddelande till båda adresserna nedan. Vi börjar då förbereda beställningen i väntan på godkännande från prefekten.

anette.pettersson@bth.se

josefin.andersson@bth.se

Vid frågor, kontakta:

anette.pettersson@bth.se

2.

Bibliotekets personal kontrollerar den mottagna informationen och tilldelar avhandlingen serienummer och ISBN-nummer. I bibliotekets kontroll ingår:

– stavning (omslag och försättsblad)

– att abstractet inte överstiger 460 ord

– att informationen som lagts in i Visma Proceedo stämmer

3.

Bibliotekets personal skickar informationen (från punkt 1 och 2) till tryckeriet (en kopia av mejlet skickas till doktoranden).

4.

När tryckeriet mottagit informationen förbereder de:

– pdf-versioner av omslag och försättsblad

Tryckeriet mejlar dessa till doktoranden och till bibliotekspersonalen för godkännande.

5.

Doktoranden skickar ett ok-mejl till tryckeriet när omslag och försättsblad har godkänts.

6.

Doktoranden formaterar Word-dokumentet så att det stämmer med avhandlingens mått (i Word format B5-Kuvert, 176×250 mm). Konvertera till pdf-format.

Doktoranden skickar sedan den godkända och korrekturlästa avhandlingen i pdf-format till tryckeriet i god tid före leverans av den tryckta avhandlingen. Skicka filen till bth.bestallning@exakta.se , med kopia till anette.pettersson@bth.se .

7.

Tryckeriet skickar ett provexemplar av avhandlingen till doktoranden.

Omslaget i denna version trycks på annat papper, färgerna kan därför vara annorlunda än i den slutliga tryckningen.

OBS: se punkt 8.

8.

Doktoranden skickar ett godkännande via mejl till tryckeriet så snart provexemplaret är godkänt (med eller utan ändringar). Doktoranden kan skicka en ny, korrigerad fil till tryckeriet (med mindre ändringar).

– Tänk på: I den här fasen bör ändringarna gäller mindre fel, inte större innehållsmässiga ändringar.

För att  tryckprocessen inte ska försenas, svara tryckeriet så snart som möjligt på adress bth.bestallning@exakta.se .

9.

Tryckeriet levererar exemplaren till doktoranden och biblioteket.
OBS! Post till BTH levereras först till Lumavägen och till BTH följande vardag.

Tryckeriet levererar slutfilen inklusive omslag till bibliotekets personal som publicerar den i DiVA, så att avhandlingen finns tillgänglig i både tryckt och digitalt format vid spikning 3 veckor före disputation/seminarium.

 

Tid

Mellan steg 1 och 3: 3 arbetsdagar
Mellan steg 3 och 4: 3 arbetsdagar
Mellan steg 6 och 7 (provexemplar) : 1 vecka
Mellan steg 8 och 9 (alla exemplar) : 2 veckor, eller enligt överenskommelse mellan doktoranden och tryckeriet

Sammanläggningsavhandling

När vetenskapliga förlag äger upphovsrätten brukar de generellt tillåta att artiklar inkluderas i avhandlingen om den trycks i en begränsad upplaga. Men när det gäller den digitala versionen är det inte alltid samma generösa regler som gäller. Var därför alltid noga med att kontrollera vilka artiklar som tillåts ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

För att följa reglerna måste du kontrollera det upphovsrättsavtal du skrev under i samband med att din artikel antogs för publicering. Vad är tidskriftens policy för att inkludera artikeln i den tryckta avhandlingen? Om du inte kan hitta uppgifter om publicering i avtalet kan du behöva kontakta tidskriften eller förlaget. Nedan har vi listat några förlag och vilka regler som gäller hos dem.

Om förlaget tillåter att du inkluderar artikeln i avhandlingen brukar de kräva att du publicerar en specifik text om upphovsrätten och ofta även en DOI-länk till artikeln.

Även om du inte har rätt att publicera en artikel i fulltext ska du registrera en post i DiVA. Denna länkar du sedan till avhandlingens post. Instruktioner finns här.

Börja med att lägga in artiklarna som ingår i avhandlingen. Skapa sedan en post för själva avhandlingen och länka artiklarna till denna.

I DiVA-posterna kan artiklarnas fulltexter inkluderas beroende på förlagets open access policy. Använd Sherpa/Romeo för att undersöka detta. Vid tvekan, kontakta biblioteket.

Nedan listas några förlag där vi funnit regler för hur man kan använda publicerade artiklar i sin avhandling.

IEEE

Länk till IEEE:s policy

Elsevier

Länk till Elseviers policy

Taylor & Francis

Länk till Taylor & Francis policy

SAGE

Länk till SAGE policy

Wiley

Länk till Wileys policy

ACM

Länk till ACM:s policy

Springer

Länk till Springers policy

 

Priser

Följande priser gäller enligt avtal med Exakta:

Omslag:      18:-/st.
Sida svart/vitt: 0,75:-/st
Färgsida: 1,50:-/st
Limbindning: 25 :- /st.
Startkostnad: 2000:-

Prepress: 800:-/tim.

Använd denna Excel-fil för att räkna ut ett ungefärligt pris för din avhandling.
Dela denna summa med antal exemplar för att få kostnad per styck.

Lägg till 17 exemplar för plikt- och biblioteksexemplar.

Tryckeriet - kontakt

Exakta, Malmö: 

bth.bestallning@exakta.se

Spikblad

Tryckt spikblad – gäller endast doktorsavhandlingar

Ett tryckt spikblad inkluderas i doktorsavhandlingar. Det bör innehålla följande:

 • Doktorandens namn och institution
 • Avhandlingens titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Opponentens namn, titel och lärosäte
 • Namn på handledare och betygsnämnd
 • Abstract
 • Keywords / Nyckelord
 • BTH:s logotyp

Nedan finns ett exempel på ett spikblad i format A5. Detta kan användas som mall. Ovannämnda uppgifter bör finnas med, i övrigt kan spikbladet utföras enligt doktorandens önskemål. Spikbladet ska finnas med i samtliga exemplar av doktorsavhandlingen.

Spikblad (Wordfil)

Spara filen som pdf innan du skickar den till tryckeriet.

Digital spikning (gäller både licentiat- och doktorsavhandlingar)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för annonsering på högskolans webbplats och i Inside.

 

Att tänka på

Kostnaden för biblioteks- och pliktexemplar inkluderas i din faktura.

Biblioteksexemplar

Tryckeriet skickar 10 exemplar av avhandlingen till högskolebiblioteket. Biblioteket behåller några av exemplaren, och distribuerar de övriga till ett antal högskolebibliotek i landet. Biblioteket registrerar avhandlingen i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Pliktexemplar

7 exemplar av avhandlingen läggs till beställningen enligt lagen om pliktexemplar. Dessa exemplar inkluderas i fakturan. Tryckeriet ansvarar för att dessa exemplar skickas till universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå, Göteborg samt till  Kungliga biblioteket.

Inlagan

Observera att varje doktorand och institution bestämmer inlagans struktur: förord, innehållsförteckning, typsnitt etc. Det finns därför ingen mall för inlagan. Den tryckta avhandlingens storlek är 176×250 mm (B5).

Konvertera till pdf-format, och skicka filen till tryckeriet.

Om möjligt försök att undvika udda typsnitt. Försäkra dig om att alla typsnitt du använder är inbäddade i filen genom att använda Adobe Preflight, som är en resurs i Acrobat Pro. Vid ett fåtal tillfällen har vi noterat problem med att skapa pdf-filer från LaTeX men särskilt med figurer skapade med Python. I dylika figurer är typsnitten inte tillgängliga i våra system och inbäddas därför inte automatiskt. I sådana fall måste du ladda ner typsnitten och bädda in dem i varje figure var för sig via Acrobat Pro.

Omslag och försättsblad görs av tryckeriet, enligt mall. Se exempelfiler under ”Omslag och försättsblad”.

 

Publicering i DiVA

Publicera e-version i DiVA

Doktoranden lägger in bibliografisk information om avhandlingen i DiVA i början av tryckprocessen, och bifogar avhandlingsfilen, om denna är klar. Senast tre veckor innan disputation/slutseminarium ska filen finnas tillgänglig.

Publicera avhandlingar i DIVA (på engelska)

Efter att posten publicerats i DiVA kan doktoranden inte själv göra ändringar. Kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se

Tänk på följande när du lägger in uppgifter om din avhandling i DiVA: Hoppa över fält som du inte kan fylla i, de kan kompletteras senare. Biblioteket lägger in serienummer och ISBN. Bifoga avhandlingsfilen om den är klar.

Senast tre veckor innan disputationen ska både en tryckt och en digital version av avhandlingen finnas tillgängliga. De båda versionerna ska vara identiska så långt det är möjligt.

Sammanläggningsavhandling

Kontrollera först om de papers som ingår redan finns inlagda som poster i DiVA. Om de saknas, skapa en ny post för varje delarbete. Skapa sedan en post för själva avhandlingen. Välj publikationstyp doktorsavhandling/licentiatavhandling, sammanläggning. I nästa steg söker du upp och länkar delarbetena.

Upphovsrätt delarbeten i sammanläggningsavhandling

Om det finns önskemål om att publicera förlagsversionen av en artikel i avhandlingen måste det stämmas av med förlagets regler för användning av publikationen. Om upphovsrättsregler omöjliggör publicering av förlagsversionen ska pre-printversioner av den eller de artiklar som det gäller om möjligt användas i både den tryckta och digitala versionen av avhandlingen. Om ej heller pre-printversion kan användas ska författaren i avhandlingsposten i DiVA erbjuda att via mejlförfrågan tillhandahålla de artiklar som ej kan publiceras i den digitala versionen. Om den digitala versionen av avhandlingen inte innehåller samtliga artiklar på grund av copyrightskäl ansvarar författaren för att ändringar görs och att filen publiceras i DiVA.

Generellt sett tillåter vetenskapliga förlag, om de äger upphovsrätten, alltid att delarbetena i en sammanläggningsavhandling kan ingå och tryckas om avhandlingen produceras i ett begränsat antal kopior. Men för den digitala versionen gäller ibland inte samma generösa regler. Därför måste författare alltid vara extra noga med att kontrollera vad som kan ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

Läs mer här (på engelska): Sammanläggningsavhandlingar

 

Omslag och försättsblad

OBS: På grund av problem med omslagen kommer ett annat papper att användas från och med juni 2022.

Omslag för licentiatavhandlingar

Omslag för doktorsavhandlingar

Försättsblad för licentiatavhandlingar

Försättsblad för doktorsavhandlingar

Tryckeriet gör omslaget och försättsbladen.