Systemteknik

Systemteknik

Forskningen i systemteknik omfattar sensorer, signaler och system. Fokus ligger inom radar, marin teknik, datorseende, mätteknik, fjärranalys, medicinsk teknik, tillämpad statistik, autonoma system och elektromagnetisk modellering.

Systemteknik behandlar hur olika systemkomponenter kan samverka till en fungerande helhet. Energiförsörjningssystem, radarsystem, transportsystem och biologiska processer är exempel på system som kan studeras. Tekniken gör det även möjligt att överföra idéer från ett tillämpningsområde till ett annat då den har sin grund inom matematik (och fysik).

Systemteknisk forskning har betydelse inom en rad områden i samhället såsom infrastruktur, transporter, hälsovård och utveckling av industriella produkter. Den spelar en nyckelroll för att möta nuvarande och framtida samhälls- och hållbarhetsutmaningar. Systemtekniken möter upp där tekniska frågeställningar blir allt mer komplexa och när det ställs krav på ny teori för att hantera och analysera större informationsmängder och ökad komplexitet med bibehållna krav på precision, flexibilitet och säkerhet.

Forskningen inom systemteknik vid BTH bedrivs i huvudsak vid fakulteten för teknikvetenskaper och institutionen för matematik och naturvetenskap.

Forskare systemteknik

Mats-petterssonMats Pettersson
Professor CV

Mattias-DahlMattias Dahl
Professor

Wlodek Kulesza
Professor

Tobias Larsson
Professor CV

Benny Lövström
Universitetslektor/docent

Viet Thuy Vu
Universitetslektor/docent

Oskar FrånbergOskar Frånberg
Universitetslektor/docent

Josef Ström Bartunek,
Universitetslektor

Carolina Bergeling,
Universitetslektor CV

Oskar Frånberg

Saleh Javadi
Bitr. universitetslektor

Bruna Palm
Bitr. universitetslektor

Yevhen Ivanenko
Postdoktor

Vinicius Ludwig Barbosa
Postdoktor

 

 

Simon Hallösta
Doktorand

Majid Joshani
Doktorand

Kent Cronholm
Industridoktorand

Johan HjortsbergJohan Hjortsberg
Universitetsadjunkt

Carles Quilis Alfonso
Doktorand

Lucas Pedroso Ramos
Gästdoktorand

Exempel på forskningsprojekt

 • Brain-Computer Interfaces – EEG-based classification of mental states through mathematical modeling.
 • Autonomous systems
 • Applied Artificial intelligence – Mathematical Methods and Applications
 • New Automotive Radar Technologies – Demands and Security
 • Processning av signaler från GNSS-RO-system
 • Detektion i SAR bilder med förändringsanalys
 • SAR processing at THz frequencies
 • Systemanalys i transportsystem (väg, tåg med mera)

Samarbeten

Systemteknisk forskning vid BTH bedrivs i samarbete med ett flertal företag och organisationer.   Några exempel på samarbetspartner är:

 • Saab Survelliance och Kockums,
 • Beyond Gravity Sweden AB,
 • FOI och FMV,
 • Blue Science Park,
 • NetPort Science Park AB,
 • Techtank,
 • Trafikverket,
 • Sweco,
 • Region Blekinge,
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) och
 • Airbus Defence and Space.

Både nationellt och internationellt, direkt eller indirekt, via våra forskningsprojekt, har vi även samarbete med andra lärosäten och forskningsorganisationer. Några exempel är Chalmers Tekniska högskola, Lunds universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Uppsala universitet, Research Institutes of Sweden (RISE) och Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI), Universitetet i Duisburg Essen Tyskland och Aeronautics Institute of Technology, Brasilien.

Forskare berättar

Vad är marin teknik? Intervju med forskaren Oskar Frånberg (3 min)

Oskar Frånberg, forskare inom marin teknik, berättar att marin teknik är en möjliggörande forskningsinriktning som bland annat handlar om att ta tillvara havets resurser som exempelvis vågkraft, havsbaserad vindkraft och solenergi till havs.

Exempel på projekt

Bekämpa Renkavle med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI)

Bekämpa Renkavle med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI)

Invasiva arter utgör en av de största utmaningarna för det globala jordbruket, utmaningen ligger bl.a. i de invasiva arternas förmåga att snabbt etablera sig, ändra uttryck och sprida sig i nya miljöer. De nya arterna kan orsaka betydande skada på jordbruksmark, minska skördar och öka kostnaderna för bekämpning och hantering.

 

 

Läs mer om projektet

Radio Occultation Accuracy for Climate, Meteorology, and Space Weather – Part 2

Radio Occultation Accuracy for Climate, Meteorology, and Space Weather – Part 2

Detta projekt är inriktat på att långsiktigt förbättra mätnoggrannheten av klimatförändringar, väderparametrar och rymdväder med hjälp av RO. RO-instrumentet mäter GNSS-signalens brytningsvinkel som funktion av höjden i atmosfären. Detta projekt är del två av projektet NRFP omgång fyra ”Radio Occultation Accuracy for Climate, Meteorology, and Space Weather”.

Läs mer om projektet

Trafikmätning med satellit – effektutvärdering av vägslitageskatt

Trafikmätning med satellit – effektutvärdering av vägslitageskatt

Effektutvärderingen av en vägslitageskatt skall studera skattens effekter på samhällsutvecklingen. En effektutvärdering av en avståndsbaserad vägskatt för lastbilar bör därför bygga på välgrundade mått och mätetal för att åstadkomma en så heltäckande bild som möjligt. Problemet med att använda många olika system och mätetal är att det kan vara svårt att få en entydig bild eller rent av svårt att jämföra olika mätningar med varandra. Det kan t.ex. handla om att man inte samtidigt (vid en och samma tidpunkt) kan genomföra storskaliga mätningar eller att man inte kan göra exakt samma typ av mätning vid olika tillfällen. Det finns dock nya satellitbaserade mätsystem med radar (Syntetisk aperturradar (SAR)) som kan mäta trafik på samma sätt och i praktiken vid samma tidpunkt i väl valda delar av Sverige. I detta projekt studeras optimeringsmetoder för att utröna vart sådana mätningar i sådant fall skulle kunna ske. Motiveringen till att använda ett satellitsystem med SAR är framförallt kostnadseffektiviteten samt förmågan att mäta trafik på samma sätt över hela Sverige när som helst på året och oavsett väderlek.

Läs mer om projektet

TENTacle

TENTacle

Regional growth is of great importance in EU transport policy instrument on the major transport axes across Europe i.e. the Trans – European Transport Network (TEN-T). The TENTacle project aims at making proposals for how planning methods and infrastructures can be further improved and developed. This in order for regions outside Europe’s main grid corridors to benefit from the growth pulses expected along the corridors. In Sweden, the TEN-T corridor runs between Stockholm and Malmö-Trelleborg, and from Oslo (Norway) through Gothenburg to Malmö-Trelleborg.

Läs mer om projektet

Nya bildinversionsalgoritmer baserade på Dopplermätningar för säkerhet och klimatövervakning

Nya bildinversionsalgoritmer baserade på Dopplermätningar för säkerhet och klimatövervakning

I det här projektförslaget introducerar vi en forskning som fokuserar på radiosignalbehandling av Doppler-mätningar i allmänhet och högpresterande Doppler-mätning, Doppler-bildbehandling med hög upplösning och förändringsdetektering i synnerhet.

Läs mer om projektet

Radio Occultation Inversion Methods

Radio Occultation Inversion Methods

För att genera tillförlitliga väderprognoser så gör väderinstituten insamlingar av väder data från marken och från atmosfären. Mätdata från atmosfären skede tidigare med väderballonger med det senaste decenniet har Radio-ockultation (RO) blivit allt viktigare och anses idag som en av de viktigaste mätmetoderna för att bestämma väder. En av felkällorna i RO är jonosfären och i detta projekt försöker vi förstå hur jonosfären påverkar RO mätningen och vi försöker att förbättra metoderna för att kompensera för jonosfären.

Läs mer om projektet

Nästa generation av syntetisk apertur radar algoritmer för utforskning av jorden och universum

Nästa generation av syntetisk apertur radar algoritmer för utforskning av jorden och universum

Idag finns det en mängd sensorsystem för global övervakning och spaning. Framför allt är det sensorer placerade på satelliter och flygplan som används för att mäta t.ex. människans miljöpåverkan kopplade till den globala uppvärmningen. Ett mycket viktigt instrument för satellitövervakning är bildalstrande radar, s.k. Syntetisk Apertur Radar (SAR).

Läs mer om projektet

Kontaktperson

Mats-petterssonMats Pettersson, professor
Ämnesföreträdare, systemteknik
E-post: mats.pettersson@bth.se
Telefon: 0455-38 57 28

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×