Produktutveckling

Produktutveckling

Forskningen inom produktutveckling har sin bas i ämnet maskinteknik. Fokus för forskningen är på hur ett digitalt och modelldrivet arbetssätt vid teknisk produktutveckling ska leda till innovationer som passar in i  ett hållbart samhälle.

Inom forskningen tittar vi på metodik för digital produktutveckling, simuleringsdriven och modellbaserad utveckling, tillsammans med analysmetoder av produkter och material. För att produktutvecklare ska kunna förutse, beskriva, bedöma och förbättra produktegenskaper – i ett tidigt skede och på ett effektivt sätt – behövs både teori, metoder och verktyg. Dessutom behövs det design-, utvecklings-, analys- och simuleringsmetodik för att kunna förutsäga en produkts tekniska egenskaper sett över dess livscykel. Detta kräver breda eller specialiserade ingenjörskunskaper samt kunskaper i simulering. Ett mål för forskarna är därför att utveckla metoder och verktyg för produktutvecklare och beslutsfattare inom produktutveckling.

Forskarna studerar exempelvis vilka produktförbättringar som kan göras via värdedrivna utvecklingsmodeller, innovationsteknik och kunskapsåterkoppling. Andra områden som forskarna fokuserar på är mekaniska och mekatroniska system, hållfasthetslära och brottmekanik.

Inom forskningen används avancerade digitala hjälpmedel för till exempel analys, modellering, simulering, visualisering och optimering, detta kopplat till experimentella metoder.

Forskningen inom produktutveckling bedrivs i huvudsak vid institutionen för maskinteknik.

Inriktning

Med tekniska forskningsområdet maskinteknik som bas finns följande forskningsaspekter:

  • Innovationsteknik
  • Konstruktionsautomation
  • Kreativ konceptgenerering
  • Lean produktutveckling
  • Produkt-tjänstesystem
  • Produktutvecklingsmetoder och verktyg
  • Simuleringsdriven produktutveckling
  • Strukturanalys
  • Värdedriven utveckling

Forskargruppen PDRL – Product Development Research Lab leds av Professor Tobias Larsson och använder en strategi för tidig kreativ problemlösning och datorsimuleringar (digitalisering) för att generera idéer, skapa, uppskatta, modellera och driva utvecklingen av produkt-tjänsteinnovationer i en industriell kontext, härav kallar vi detta simuleringsdriven (SDD) produktinnovation (PI) med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS).

Forskargruppen Structural Mechanics Research Lab leds av Professor Sharon Kao Walter och fokuserar strukturanalys i material och konstruktioner.

Forskningen hjälper företag att möta de komplexa utmaningarna när de går mot en situation där de behöver utveckla mer hållbara produkter och tjänster. Detta ställer nya krav på ingenjörerna som är involverade i produktutvecklingen. De får allt fler aspekter och alternativ att tänka på hela tiden, hållbarhet är en av faktorerna.

Exempel på applikationsområden:
Flyg, rymd, fordon, marinteknik, tunga transporter, hälsoteknik

Exempel på offentliga finansiärer:
KKS, VINNOVA, EU, Tillväxtverket och Blekinge Forskningsråd.

Exempel på samarbetspartners:
GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Cars Corporation, Volvo Construction Equipment, Kockums, TetraPak och Dynapac.

Läs mer om projekt/forskning och utbildning inom maskinteknik:

Citat från en av våra partner

Vårt samarbete med BTH är ett väldigt lyckat partnerskap. Vårt företag är i en mycket spännande transformationsfas där vi ger BTH bra exempel att forska på. Eftersom BTH samarbetar med andra branscher som redan har gjort sina övergångar från produkter till tjänster, kan vi till exempel få kunskap om beprövade metoder istället för att uppfinna allt själva.

Jenny Elfsberg, Director of Emerging Technologies vid Volvo Construction Equipment

Intervju

Intervju med Oskar Frånberg (3 min)

Oskar Frånberg, forskare inom marin teknik, berättar att marin teknik är en möjliggörande forskningsinriktning som bland annat handlar om att ta tillvara havets resurser som exempelvis vågkraft, havsbaserad vindkraft och solenergi till havs.

Exempel på projekt

Model Driven Development and Decision Support+

Model Driven Development and Decision Support+

This research profile will in co-production mode develop, disseminate, and integrate relevant, user-friendly and efficient support methods and tools for sustainable product-service system innovation into business leaders', business developers' and product developers' working environments that enable and inspire industry to thrive in the changing global context. This is continuation of original profile.

Läs mer om projektet

Applied fracture mechanics in package openings

Applied fracture mechanics in package openings

Ett mål i detta projekt är att genom experiment och simulering få en bättre förståelse för karakteriseringen av paketets och förpackningsmaterialets olika funktion, dvs mekaniska parametrar och styrmaterialmängder av kontinuummaterialparametrar. Detta för att öka möjligheterna att förbättra produkter och lösningar till kunder.

Läs mer om projektet

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning.

Läs mer om projektet

MD3S – Modelldriven utveckling och beslutsstöd

Projektet syftar till att stödja utvecklingen av en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inriktad på att förbättra industrins konkurrenskraft genom modelldriven utveckling av produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling av samhället. I projektet kombineras områden som strategisk hållbar utveckling, maskinteknik, management, innovation, beslutstödssystem och visualisering.

Projektet är ett av KK-stiftelsens profilprojekt

Partners/finansiärer: KK-stiftelsen, BTH samt företagen Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Industrigruppen Karlskrona, Tech Network, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems, Volvo Construction Equipment.
Budget: 110 MSEK (36 MSEK KKS, resterande från företag och BTH) för perioden 2013-2018.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om MD3S – Modelldriven
utveckling och beslutsstöd

Applied fracture mechanics in package openings

Ett mål är att via experiment och simulering skapa en bättre förståelse för karakteriseringen av funktionsbeteende hos förpackning och material, e.g. tekniska parametrar och kontinuummaterialegenskaper. Med en bättre förståelse för brottmekaniken i förpackningar kan nya och bättre förpackningar skapas.

Partners/finansiär: Tetra Pak Packaging Solutions AB
Kontaktperson: Sharon Kao Walter

BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies

Det strategiska målet för BESST är att säkerställa och förbättra konkurrenssituationen för europeiska varv på ett hållbart sätt.

Med tanke på den förhållandevis höga arbetskostnaden i Europa, är målet att öka konkurrenskraften genom minskade livscykelkostnader, kraftigt minskad miljöpåverkan och en ökad säkerhet.

Projektägare: Fincantieri
Finansiärer: Forskningen som ska leda till dessa resultat har fått finansiering från EU:s Sjunde ramprogram för forskning och innovation (FP7 2007 – 2013).
Kontaktperson: Claes Hedberg

Läs mer om BESST

Sånätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles

Målet med Sånätt är att öka samarbetet i leverantörskedjan för att skapa nya produkter och tjänster vilka ska leda till ökad konkurrenskraft. Det ska även möjliggöra för organisationer att effektivt integrera forskning inom innovation och teknik (med fokus på lätta konstruktioner) i utvecklingen av nya lösningar inom fordonsindustrins leveranskedja.

Finansiär: VINNOVA FFI-programmet samt från projektpartners
Akademiska partners: KTH, Chalmers, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i väst.
Partners inom industrin: Volvo Cars, Vinnova, Fordonskomponentgruppen, Innovatum m.fl. För en komplett lista, se läs mer.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om Sånätt

PrimCareIT – Tele-conferencing to fight social and professional isolation

Projektets mål är att ge en kostnadseffektiv utveckling av e-hälsorelaterade tjänster och produkter, med särskilt fokus på telefonrådgivning. Syftet är att öka intresset inom primärvården för att använda telekommunikation i glest befolkade områden.

Finansiär: EU Baltic Sea Region Programme
Partners: South Ostrobothnian Health Care District (FI), Seinäjoki University of Applied Sciences (FI), Regional Council of South Ostrobothnia (FI), eHealth Institute, Linnaeus University (SE), Region Västerbotten (SE) och Flensburg University of Applied Sciences (DE). För fler partners se läs mer.
Kontaktperson: Tobias Larsson

Läs mer om PrimCareIT

Quality of sandwich composites and composite-steel joints

Projektet bygger på BTH:s kunskap av känsliga olinjära tekniker för materialkarakterisering och på företagens expertis inom komposittillverkning och kompositstrukturdesign.

Kockums AB tillverkar fartyg och har behov av kvalitetsövervakning i tillverkningsstegen samt att kunna tilhandahålla tillståndsövervakning av fartyg i drift.

DIAB tillverkar kompositer för de marina, vindkrafts- och flygmarknaderna och behöver kvalitets- och processkontroll i tillverkningen.
Baltic Engineering AB är specialist på framtagande av nya produkter och apparater, och stöder projektet i designen av elektroniska och elektriska prototyper.

Finansiär: KKS
Samarbetspartners: Kockums AB, DIAB och Baltic Engineering AB
Kontaktperson: Claes Hedberg

Läs mer om Quality of sandwich
composites and composite-steel joints